Cena zlava a bonus PZP Axa

Cena, zľava a bonus PZP Axa

Cena povinného zmluvného poistenia v poisťovni Axa je ovplyvnená viacerými podmienkami a parametrami. Ide predovšetkým o dobu poistenia bez poistnej udalosti, ale aj o spôsob uzatvorenia poistenia, spôsob platby za poistné či o počet iných poistných zmlúv.

Ak ide o ceny v poisťovni Axa, môžete si ich znížiť cez nasledovné zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh: Prvou kategóriou cenového zvýhodnenia je bonus za bezškodový priebeh. Tu sleduje poisťovňa počet mesiac, počas ktorých vodič nemal škodovú udalosť z pohľadu povinného zmluvného poistenia. Maximálna výška zľavy pri bezškodovom priebehu je až 60 % z pôvodnej ceny poistenia a získate ju za 120 a viac mesiacov.

Zľava za uzatvorenie online: To, že uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je najpohodlnejšie z domu cez internet, je zrejme jasné každému. Axa však takýchto spôsob online uzatvorenia poistky dokonca odmeňuje dodatočnou zľavou a to vo výške 10 % zľavy z ceny zákonnej poistky. V prípade poistenia od tejto poisťovne je to teda nielen pohodlné, ale aj výhodné.

Ďalšie špecifické zľavy: Treťou skupinou zliav, ktoré poisťovňa Axa ponúka, sú zľavy vyplývajúce z individuálnej situácie a sú tie, ktoré sú ušité na mieru. Ak máte v poisťovni uzatvorenú aj inú poistnú zmluvu, môžete získať zľavu do výšky 5 %. Zľavu až do 15 % môžete získať aj za váš vek a tí, čo majú ZŤP. Taktiež môžete získať zľavu pri platbe na rok.

VÝHODNEJŠIA ROČNÁ PLATBA

SPOMÍNANÁ ZĽAVA PRI PLATBE POISTNÉHO NA CELÝ ROK VOPRED ČINÍ 10 % Z PÔVODNEJ CENY POISTNÉHO. SAMOZREJME, AK VÁM TO SITUÁCIA AKTUÁLNE Z NEJAKÉHO DÔVODU NEDOVOĽUJE, MÔŽETE PLATIŤ POISTKU AJ VO FORME POLROČNÝCH ALEBO ŠTVRŤROČNÝCH SPLÁTOK.

Obmedzenia predmetu poistenia

Zákonná poistka od poisťovne Axa pre vozidlá poistené v rámci PZP platí na Slovensku, ale aj v zahraničí. V zahraničí ide o krajiny, ktoré sú zapojené do Kancelárie zelenej karty. V prípade, ak budete cestovať do iného štátu, musíte si tam dohodnúť hraničné poistenie.

Zelená karta platí v týchto typoch krajín:

  • prvým typom sú krajiny Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, v prípade Českej republiky získavate aj asistenčné služby na úrovni Slovenska
  • druhým typom sú krajiny, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale ide o krajiny v Európe, napríklad Švajčiarsko alebo niektoré severské štáty
  • tretím typom sú tie krajiny, ktoré sú síce členmi Kancelárie zelenej karty, ale nenachádzajú sa na Európskom kontinente, napríklad Izrael, Turecko a Rusko

Povinné zmluvné poistenie slúži primárne na pokrytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla na cestných komunikáciách voči tretej strane. Sú však situácie, kedy ide o výluky poistenia, prípadne o obmedzenia vzhľadom na výšku poistného plnenia.

Problematické sú z tohto pohľadu nasledovné udalosti a situácie:

  • škody spôsobené na vlastnom vozidle alebo posádke vlastného vozidla, pokiaľ nie sú dojednané individuálne pripoistenia, ktoré predmetné udalosti kryjú
  • škody spôsobené manželovi, manželke alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, na toto sa povinné zmluvné poistenie nevzťahuje a ide o výluku poistenia
  • škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov či omamných látok, kedy má poisťovňa nárok na preplatenie časti alebo celého poistného plnenia

BIELA A ZELENÁ KARTA

MEDZI ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VODIČA NA CESTÁCH PATRÍ POVINNOSŤ MAŤ PRI SEBE VŠETKY DOKLADY PREUKAZUJÚCE UZATVORENIE A PLATNOSŤ POISTNEJ ZMLUVY PRE PRÍPAD ŠKÔD SPÔSOBENÝCH MOTOROVÝM VOZIDLOM. NA SLOVENSKU JE TO BIELA KARTA, V ZAHRANIČÍ ZAS ZELENÁ KARTA.

Asistenčné služby

Poisťovňa Axa poskytuje všetkým poistníkom k svojmu zákonnému poisteniu rovnakú úroveň asistenčných služieb. Získavate ich automaticky a tiež bezplatne. Zaplatiť si však viete aj tzv. asistenčné služby Max, ktoré majú vyššie limity a sú tiež o niečo komplexnejšie.

Štandardné asistenčné služby zahŕňajú najmä:

  • pomoc pri menších problémoch ako sú napríklad zabuchnuté kľúče či prepichnutie pneumatiky, ale aj opravu väčších problémov na mieste, prípadne odtiahnutie vozidla
  • pri nehode alebo poruche náhradné ubytovanie, taxi, repatriáciu vozidla do vlasti v prípade zahraničia či cestu na vyzdvihnutie opraveného vozidla v zahraničí
  • právnu asistenciu či komplikované jednania s dopravnými policajtmi, kde je možné si zvýšiť pri asistenčných službách Max poistný limit a zabezpečiť tak lepšiu ochranu
  • opravu či výmenu pneumatiky za rezervu, vyčerpanie a zámenu paliva pri natankovaní nesprávneho paliva a zorganizovanie náhradného vozidla pri nehode a poruche
Asistenčné služby k PZP

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie

Či už potrebujete nejaké informácie, hľadáte cenník, potrebujete konkrétne tlačivo alebo chcete podať výpoveď, môžete poisťovňu Axa kontaktovať viacerými spôsobmi. Na výber máte písomný kontakt alebo telefonický kontakt a to zo Slovenska aj zahraničia.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje na poisťovňu podľa situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Infolinka : Ak hľadáte viac informácií ohľadom poistenia auta či konkrétnych poistných podmienok, môžete kontaktovať infolinku na telefónnom čísle +421 2 2929 2929 a to zo Slovenska aj zo zahraničia. Informácie získate v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00. Na tejto telefonickej linke môžete nahlásiť aj poistnú alebo škodovú udalosť.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade poruchy na vozidle, v prípade poistnej alebo škodovej udalosti či v prípade nehody môžete kontaktovať asistenčné služby poisťovne Axa 24 hodín denne a 365 dní v roku. Asistenčná linka +421 2 2929 2929 je k dispozícii nonstop bez ohľadu na to, či voláte z domu alebo zo zahraničia.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete doručiť poisťovni výpoveď poistnej zmluvy alebo nahlásiť jej zrušenie z dôvodu predaja vozidla či kvôli inej situácii, môžete na to využiť poštovú adresu pre písomnú korešpondenciu. Tlačivo pre výpoveď nájdete aj na webových stránkach poisťovne alebo všeobecne na internete.

Zdroj: poistit.sk