Všeobecné obchodné podmienky VAŠA Slovensko

Informácie a blog » Zákony a legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky VAŠA Slovensko

docu

Od 1. marca 2014 vstúpili do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky.

Úprava sa týka bodu 3.2.1 (zmenené číslo zákona) z dôvodu zmeny Zákona o ochrane osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35 683 813
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo10393/B

platné a účinné od 1. marca 2014

I.
Vymedzenie pojmov

1.1 VAŠA Slovensko, s.r.o. (ďalej len „VAŠA Slovensko)

VAŠA Slovensko je obchodná spoločnosť, ktorá má oprávnenie na sprostredkovanie stravovacej služby prostredníctvom stravných lístkov a lístkov „Pitný režim“ v stravovacích zariadeniach Zmluvných dodávateľov a oprávnenie na sprostredkovateľskú činnosť, ktorá zahŕňa aj sprostredkovanie služieb prostredníctvom Benefitných lístkov vydaných touto spoločnosťou. Zmluvný vzťah medzi VAŠA Slovensko a Klientom sa riadi Zmluvou o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb (ďalej len „Zmluva“), týmito VOP a aktuálnym Cenníkom.

1.2 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

1.2.1 VAŠA Slovensko sa rozhodla vydať tieto VOP v súlade s § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou VAŠA Slovensko ako Dodávateľom a Klientom. Odchylné dojednania v Zmluve, prípadne v jej dodatkoch, majú prednosť pred znením VOP.

1.2.2 Aktuálne znenie VOP je prístupné na webovej stránke www.vasa-slovensko.sk. VAŠA Slovensko je oprávnená tieto VOP jednostranne zmeniť alebo ich nahradiť novými VOP, pričom každá ich zmena nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od ich zverejnenia na webovej stránke dodávateľa.

1.2.3 Zmenu VOP oznámi VAŠA Slovensko Klientom zverejnením tejto informácie na www.vasa-slovensko.sk 15 dní pred tým, než by zmena mala nadobudnúť účinnosťou. VAŠA Slovensko môže Klientovi oznámiť zmenu aj iným vhodným spôsobom (napr. oznamom na faktúre, e-mailom a pod.) tak, aby bolo zachovaná Klientovi možnosť oboznámiť sa so zmenou minimálne 15 dní pred tým než nadobudne účinnosť.
1.2.4 Klient má právo, v lehote 15 dní od zverejnenia/oznámenia zmeny VOP, oznámiť písomne listom Dodávateľovi svoj nesúhlas s novým znením VOP. V prípade, ak v tejto lehote Klient neoznámi Dodávateľovi svoj nesúhlas, má sa za to, že Klient súhlasí s novým znením VOP. Pokiaľ Klient písomne Dodávateľovi oznámi v lehote 15 dní od zverejnenia/oznámenia zmeny VOP svoj nesúhlas so zmenou VOP, doručením tohto oznámenia Dodávateľovi začína plynúť výpovedná lehota podľa bodu 2.7.4. týchto VOP.

1.3 Klient

1.3.1 Pod pojmom Klient sa rozumie podnikateľ – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“), ktorý si u VAŠA Slovensko, ako Dodávateľa, objedná Produkty a/alebo služby.
1.3.2 Klient je ako zamestnávateľ povinný podľa § 152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja . Ak sa jedná o stravovanie v blízkosti pracoviska, Klient môže zabezpečiť stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby (Dodávateľa), ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
1.3.3 Klient za účelom motivácie a starostlivosti o zamestnancov alebo obchodných partnerov má možnosť prostredníctvom VAŠA Slovensko zrealizovať aj nákup Benefitných lístkov.
1.4 Dodávateľ (VAŠA Slovensko) zabezpečuje na základe Zmluvy uzavretej s Klientom alebo objednávky Klienta , sprostredkovanie stravovacej služby, a to formou stravných lístkov a lístkov „Pitný režim“ v stravovacích zariadeniach Zmluvných dodávateľov. Prostredníctvom Benefitných lístkov umožňuje Klientovi nákup rôznych druhov tovarov a služieb v zariadeniach Zmluvných dodávateľov.
1.5 Zmluvný dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie alebo iné služby. Zmluvný dodávateľ sa zaviazal poskytovať vo svojom zariadení stravovanie za stravné lístky Dodávateľa a/alebo poskytovať za lístky „Pitný režim“ vydávané Dodávateľom nealkoholické nápoje a/alebo, ktorý sa zaviazal poskytovať tovar alebo služby za Benefitné lístky.
1.6 Držiteľ
Držiteľom sa rozumie Klient, zamestnanec Klienta alebo iná osoba, ktorej Klient zakúpi Produkt alebo službu.
1.7 Dotknutá osoba
Osoby oprávnené konať v mene Klienta a osoby a zamestnanci oprávnení vykonávať v mene Klienta činnosti podľa Zmluvy sa považujú za Dotkunté osoby.
1.8 Produkt
Pod pojmom Produkt sa rozumejú „stravný lístok“, lístok „Pitný režim“ a „Benefitný lístok“ (Darčekový, Relaxačný a Dovolenkový lístok).
1.9 Nominálna hodnota Produktu
Pod nominálnou hodnotou Produktu sa rozumie peňažná hodnota uvedená na tomto Produkte. To znamená, že Držiteľ Produktu má nárok na tovar alebo službu poskytnutú minimálne v tejto hodnote.
1.10 Stravný lístok
Stravným lístkom sa rozumie stravovacia poukážka na zabezpečenie stravovania podľa § 152 Zákonníka práce. Stravný lístok slúži na úhradu stravovania zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tomto lístku, za ktorú je Držiteľom poskytnuté jedlo a vhodný nápoj v stravovacom zariadení Zmluvného dodávateľa. Výšku nominálnej hodnoty stravného lístka si zvolí Klient, pričom Klient zodpovedá za to, že bude určená v súlade s § 152 Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov.
1.10.1 Zabezpečenie poskytovania stravovania spočíva v poskytovaní najmä jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja Držiteľom stravných lístkov a lístkov „Pitný režim“ v priebehu pracovnej zmeny v stravovacom zariadení Zmluvného dodávateľa.

1.10.2 Pod teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené jedlo alebo vegetariánske jedlo , prípadne teplá polievka.
1.10.3 Vhodný nápoj je akýkoľvek nealkoholický nápoj.

1.10.4 Stravovacie zariadenie je zariadenie, ktoré poskytuje verejné a/alebo závodné stravovanie na základe udeleného živnostenského oprávnenia, s ktorým má Dodávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania, prípadne inú obdobnú zmluvu.

1.10.5 Cena jedla a vhodného nápoja odobraného Držiteľom v stravovacom zariadení sa musí rovnať minimálne nominálnej hodnote stravného lístka alebo lístka „Pitný režim“. Rozdiel presahujúci nominálnu hodnotou lístkov doplatí Držiteľ v hotovosti.
1.10.6 Držiteľ nie je oprávnený požadovať plnenie v hodnote nižšej, ako je nominálna hodnota lístkov a vydanie rozdielu v hotovosti.

1.11 Lístok „Pitný režim“ slúži na zabezpečenie vhodného nealkoholického nápoja k jedlu alebo počas dňa pre Držiteľov týchto lístkov. Lístky „Pitný režim“ sú prijímané u Zmluvných dodávateľov akceptujúcich stravné lístky.
1.12 Benefitný lístok slúži na nákup rôznych druhov tovarov a služieb zamestnancami Klienta alebo inými držiteľmi u Zmluvných dodávateľov. Benefitné lístky zahrňujú tri typy lístkov Darčekový lístok, Relaxačný lístok a Dovolenkový lístok.
1.12.1 Darčekový lístok je univerzálny lístok (poukážka), ktorý je možné využiť v prevádzkach Zmluvných dodávateľov na nákup tovaru alebo na návštevu kultúrnych a športových podujatí, ale aj na využitie služieb poskytovaných Zmluvnými dodávateľmi, vrátane služieb regenerácie, relaxácie a oddychu.
1.12.2 Relaxačný lístok je osobitný lístok (poukážka) určený hlavne na vstup do prevádzok Zmluvných dodávateľov, kde sa poskytujú Držiteľom lístka služby regenerácie, relaxáciu a oddych.

1.12.3 Dovolenkový lístok je osobitný lístok (poukážka) určený výhradne na zaplatenie nákladov súvisiacich s obstaraním dovolenky alebo pobytu vo vybranom zariadení na území Slovenska alebo v zahraničí.
1.12.4 Držitelia Benefitných lístkov nie sú oprávnení požadovať plnenie v nižšej hodnote ako je hodnota Benefitných lístkov a vydanie rozdielu v hotovosti.

1.13 Cenník upravuje/stanovuje výšku odmeny Dodávateľa za sprostredkovanie služieb, paušálne náhrady, iné poplatky za ďalšie služby poskytnuté Dodávateľom. Cenník tvorí prílohu č. 1 VOP a je neoddeliteľnou súčasťou VOP. Na zmenu Cenníka sa primerane použijú ustanovenia bodu 1.2 týchto VOP.

1.14 Služby Dodávateľa
1.14.1 Službou Dodávateľa je sprostredkovanie službieb poskytnutých Klientovi, resp. Držiteľovi vo vybraných zariadeniach Zmluvných dodávateľov na základe Produktov predložených ich Držiteľmi.

1.14.2 Dodávateľ poskytuje Klientovi aj ďalšie služby, špecifikované v platnom Cenníku v časti B.

II.
Zmluvné podmienky
2.1 Objednávka lístkov
Dodávateľ prijíma objednávky Klienta osobne, e-mailom, sms, on-line cez webovú stránku, faxom, telefonicky alebo poštou. Klientom zaslaná a Dodávateľovi doručená objednávka je pre Klienta záväzná. Po prijatí objednávky Dodávateľ vystaví Klientovi doklad na úhradu.
2.2 Cena a finančné vzťahy
Cenou sa rozumie nominálna hodnota objednaných Produktov, odmena Dodávateľa za sprostredkovanie služieb, paušálne náhrady nákladov a iné poplatky za ďalšie služby poskytnuté Dodávateľom vo výške uvedenej v aktuálnom Cenníku. Od cien uvedených v aktuálnom Cenníku sa môže Dodávateľ odchýliť len v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pričom v takom prípade platia ceny uvedené v Cenníku pripojenom k zmluve.

2.2.1 Odmena dodávateľa

Výška odmeny Dodávateľa za sprostredkovanie služieb u Klienta, ktorým je zamestnávateľ, sa odvíja od množstva nakupovaných Produktov a u SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom, je stanovená jednotným poplatkom. Tieto odmeny Dodávateľa sú uvedené v platnom Cenníku v časti A) a predstavujú sprostredkovateľský poplatok, pričom jeho uhradením nie je dotknutý nárok Dodávateľa na zaplatenie ostatných zložiek ceny podľa aktuálneho Cenníka v časti B).

 

2.2.2 Spôsob úhrady
Dohodnutú cenu Klient uhradí bankovým prevodom v prospech bankového účtu Dodávateľa, prípadne zložením hotovosti v prospech bankového účtu Dodávateľa, dobierkou, v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočkách Dodávateľa. Ak klient realizuje platbu prostredníctvom banky, tak sa za deň úhrady považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet Dodávateľa.

2.3 Práva a povinnosti Dodávateľa

2.3.1. Dodávateľ má nárok na zaplatenie dohodnutej ceny zo strany Klienta za poskytnuté Produkty a/alebo služby.

2.3.2. Dodávateľ je povinný odovzdať alebo doručiť Klientovi objednané Produkty až po úhrade dohodnutej ceny.

2.3.3 Dodávateľ sa zaväzuje umožniť Klientovi, resp. Držiteľovi použitie zakúpených Produktov u Zmluvných dodávateľov, s ktorými má uzavreté zmluvy.

2.3.4 Dodávateľ uskutočni vhodné opatrenia na to, aby zariadenia Zmluvných dodávateľov, ktoré prijímajú ním vydané Produkty, boli pri vstupe viditeľne označené príslušnými etiketami s logom Dodávateľa.

2.3.5 Dodávateľ uskutoční vhodné opatrenia na to, aby rozširoval počet zariadení Zmluvných dodávateľov a pravidelne aktualizoval ich zoznam zverejnený na jeho webovej stránke.

2.4 Práva a povinnosti Klienta
2.4.1 Klient má právo objednávať si u Dodávateľa Produkty a/alebo služby pre svojich zamestnancov, pre seba, v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj pre iné osoby, ním určené.
2.4.2 Klient je povinný uhrádzať Dodávateľovi riadne a včas cenu za všetky poskytnuté Produkty a služby. V prípade, ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením ceny, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Klienta aj zaplatenie úroku z omeškania v zmysle platnej legislatívy.
2.4.3 Klient sa zaväzuje informovať svojich zamestnancov o používaní Produktov – stravných lístkov, a to, že sú pre nich určené najmä na nákup jedného teplého hlavného jedla a vhodného nápoja.2.4.4 Klient je povinný používať pri úhradách Dodávateľovi ako variabilný symbol číslo dokladu vystaveného Dodávateľom.2.4.5 Klient je povinný oznamovať Dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa jeho identifikačných údajov (obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, DIČ, IČ DPH ,…) .2.5 Lístky ako Produkty
2.5.1 Výrobu lístkov – Produktov zabezpečuje Dodávateľ.2.5.2 Každý lístok je označený rokom, nominálnou hodnotou, čiarovým a číselným kódom. Ďalej obsahuje najmä miesto pre pečiatku zariadenia, ktoré lístok prijalo, poučenie o použití lístkov a tiež telefonický kontakt a webovú stránku Dodávateľa. Každý lístok obsahuje ochranné prvky proti zneužitiu. Na každý kalendárny rok Dodávateľ zabezpečuje lístky v novej grafickej aj farebnej podobe. Lístky sú obvykle platné po dobu 15 mesiacov.

2.5.3 Nepoužité lístky za uplynulý kalendárny rok, je možné jednorázovo bezplatne vymeniť za lístky platné pre nový kalendárny rok , a to najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade odoslania nepoužitých lístkov za uplynulý kalendárny rok na výmenu poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odoslania zásielky, a to najneskôr 31.1.nasledujúceho kalendárneho roka. Výmenu lístkov možno uskutočniť až po uplynutí kalendárneho roku vyznačeného na lístku.

2.5.4 Ustanovenia bodu 2.5.3 sa nevzťahujú na zmeny nominálnej hodnoty stravných lístkov v zmysle platnej legislatívy a tiež v prípade výmeny poškodených lístkov s identifikovateľným čiarovým alebo číselným kódom. Takúto výmenu lístkov môže Klient realizovať v opodstatnených prípadoch na vybranej pobočke alebo v sídle dodávateľa aj počas roka.

2.6 Reklamácia
2.6.1 Reklamáciu môže Klient uplatniť písomne a zaslať ju alebo osobne doručiť na prešetrenie do sídla Dodávateľa alebo na vybranú pobočku Dodávateľa.

2.6.2 Dodávateľ je povinný riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní od jej doručenia a v tejto lehote aj o výsledku prešetrenia reklamácie Klienta písomne informovať.

2.6.3 Za reklamáciu sa nepovažuje výmena poškodených lístkov s identifikovateľným čiarovým alebo číselným kódom, ktorú môže Klient realizovať na vybranej pobočke alebo v sídle Dodávateľa.

2.6.4 Klient berie na vedomie a súhlasí, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu poskytnutých plnení v zariadeniach Zmluvných dodávateľov. Túto zodpovednosť nesú Zmluvní dodávatelia ako prevádzkovatelia zariadení.

2.7 Zmluva
2.7.1 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

2.7.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, a to na základe dohody zmluvných strán.

2.7.3 Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred VOP.

2.7.4 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

III.
Osobitné ustanovenia

3.1 Doručovanie

3.1.1 Dodávateľ bude doručovať písomnú korešpondenciu, faktúry a Produkty na korešpondenčnú adresu uvedenú Klientom v Zmluve. Ak korešpondenčná adresa uvedená nie je, bude Dodávateľ doručovať písomnú korešpondenciu do sídla Klienta. V prípade, že dôjde k zmene adresy, na ktorú sa doručuje a Klient túto zmenu nenahlási Dodávateľovi, zmluvné strany sa dohodli, že za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorá nebola Klientom prevzatá v odbernej lehote a bola z takto určenej adresy Klienta vrátená späť Dodávateľovi. Za doručenú sa považuje aj zásielka Dodávateľa neprevzatá Klientom v odbernej lehote, resp. zásielka, ktorú Klient odmietol prevziať, a to dňom vrátenia takýchto zásielok na adresu Dodávateľa, pokiaľ Zmluva alebo VOP neurčujú inak.
3.2 Ochrana a spracovanie osobných údajov
3.2.1 Dodávateľ je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“) oprávnený získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Klienta a/alebo súvisiace s Klientom, ktorými sú:
(a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Klienta, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Klienta, (b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Klienta, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Klienta oprávnených vykonávať v mene a na účet Klienta činnosti podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy, (c) údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy (vrátane záznamov telefonických hovorov podľa bodu 3.3 VOP). Osoby oprávnené konať v mene klienta a osoby a zamestnanci oprávnení vykonávať v mene Klienta činnosti podľa Zmluvy sa považujú za Dotknuté osoby.
3.2.2 Klient berie na vedomie, že Dodávateľ je oprávnený získavať a spracúvať údaje podľa bodu 3.2.1 aj bez súhlasu Klienta/Dotknutých osôb, avšak v rozsahu, v ktorom je samotný Klient/osoba oprávnená konať v mene Klienta dotknutou osobou mu podpísaním Zmluvy udeľuje(ú) súhlas na spracovanie údajov za podmienok uvedených v bode 3.2 VOP. Dodávateľ bude spracúvať údaje podľa bodu 3.2.1 v nevyhnutnom rozsahu na účely (a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia, (b) fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok, (c) poskytovania starostlivosti o Klienta vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok Klienta alebo osoby konajúcej v mene Klienta, prípadne (d) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.

3.2.3 Dodávateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu spracúvať a uchovávať osobné údaje podľa bodu 3.2.1 po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, ako aj po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej je možné vymáhať záväzky, ktoré mohli Zmluvným stranám vzniknúť v súvislosti so Zmluvou. Lehota podľa predchádzajúcej vety nie je kratšia ako päť (5) rokov po skončení Zmluvy.
3.2.4 Dodávateľ je ďalej oprávnený spracúvať kontaktné údaje Klienta a/alebo Dotknutej osoby (najmä avšak nie výlučne telefónne číslo, faxové číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu elektronickej pošty, meno a priezvisko Klienta a/alebo Dotknutých osôb) vrátane ich vedenia v informačných systémoch za účelom kontaktovania Klienta a/alebo Dotknutej osoby v rámci priameho marketingu svojich Produktov a/alebo poskytovaných služieb, a to formou písomnej korešpondencie, ako aj elektronickej pošty, s čím Klient vopred vyslovuje svoj súhlas. Pod elektronickou poštou sa na účely tohto článku rozumie textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne (napr. e-mail, SMS alebo MMS správa a pod.). Osobné údaje podľa tohto bodu je Dodávateľ oprávnený spracúvať počas trvania Zmluvy a jeden rok po jej skončení, Klient a/alebo Dotknutá osoba má však právo voči spracúvaniu podľa tohto bodu namietať alebo ho odmietnuť, a to písomným oznámením doručeným Dodávateľovi.

3.2.5 Dodávateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje po uplynutí doby, počas ktorej osobné údaje podľa bodu 3.2 VOP oprávnene spracúval.

3.2.6 Dodávateľ je oprávnený v súlade s § 5 zákona o ochrane osobných údajov poveriť na základe písomnej zmluvy alebo poverenia spracúvaním osobných údajov podľa bodu 3.2 VOP inú právnickú alebo fyzickú osobu, tzv. sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa oznamuje Klientovi a/alebo Dotknutým osobám uverejnením údajov sprostredkovateľa na webovej stránke Dodávateľa.
3.2.7 Klient sa zaväzuje dodržať ustanovenia a záväzky, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov, pričom Dotknuté osoby bude informovať o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Dodávateľa, pokiaľ ich Dodávateľovi sprístupní v nadväznosti na uzavretie a/alebo plnenie Zmluvy a poučí ich o právach a povinnostiach, ktoré im v tejto súvislosti poskytuje zákon o ochrane osobných údajov. Klient súčasne vyhlasuje a zaväzuje sa, že na sprístupnenie osobných údajov Dotknutých osôb v nadväznosti na uzavretie a/alebo plnenie Zmluvy mu Dotknuté osoby udelili súhlas spĺňajúci náležitosti zákona o ochrane osobných údajov, ktorý zahŕňa aj rozsah, účel a spôsob spracovania osobných údajov vykonávaný Dodávateľom podľa bodu 3.2 VOP.

3.3 Telefonické hovory
Klient je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách Dodávateľa môžu byť zaznamenávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté osoby. Dodávateľ sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Klient a/alebo Dotknutá osoba na úvod hovoru upozornená, pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku Dodávateľa sa vzťahujú ustanovenia bodu 3.2 VOP.
IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.apríla 2013. Týmto dňom sa zároveň ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich VOP dodávateľa.
4.2 Platné VOP sú zverejnené na www.vasa-slovensko.sk.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1. 3. 2014

Cenník platný od 1. 4. 2013