Všeobecné obchodné podmienky VAŠA Slovensko

Informácie a blog » Zákony a legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky VAŠA Slovensko

docu

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35 683 813
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo10393/B

platné a účinné od 15. mája 2017.

I. VYMEDZENIE POJMOV
1.1. VAŠA Slovensko, s.r.o. (ďalej len „VAŠA Slovensko“)
„VAŠA Slovensko“ je obchodná spoločnosť, ktorá má oprávnenie na
sprostredkovanie stravovacej služby prostredníctvom Stravných lístkov a lístkov
na „Pitný režim“ v stravovacích zariadeniach Partnera. „VAŠA Slovensko“ má
oprávnenie na sprostredkovateľskú činnosť, ktorá zahŕňa aj sprostredkovanie služieb
prostredníctvom Benefitných lístkov vydaných touto spoločnosťou. Zmluvný vzťah
medzi „VAŠA Slovensko“ a Klientom sa riadi Zmluvou o poskytovaní produktov
a sprostredkovaní služieb (ďalej len „Zmluva“), týmito VOP – K a aktuálnym
Cenníkom.
1.2. Všeobecné obchodné podmienky – Klient (ďalej len „VOP – K“ )
1.2.1. „VAŠA Slovensko“ sa rozhodla vydať tieto VOP – K v súlade s § 273 zák.
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú
zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou „VAŠA Slovensko“ a Klientom. Odchylné
dojednania v Zmluve, prípadne v jej dodatkoch, majú prednosť pred znením
VOP – K.
1.2.2. Aktuálne znenie VOP – K je prístupné na webovej stránke www.vasaslovensko.sk.
„VAŠA Slovensko“ je oprávnená v súvislosti so zmenou právnej
úpravy, zmenou trhovej situácie, zmenou obchodnej politiky alebo na základe
svojho rozhodnutia tieto VOP – K zmeniť, doplniť, zrušiť alebo ich nahradiť
novými VOP – K, pričom každá ich zmena nadobúda platnosť a účinnosť
15. dňom od ich zverejnenia na webovej stránke „VAŠA Slovensko“.
1.2.3. Zmenu VOP – K oznámi „VAŠA Slovensko“ Klientovi zverejnením tejto
informácie na www.vasa-slovensko.sk 15 dní predtým, než by zmena mala
nadobudnúť účinnosť. „VAŠA Slovensko“ môže Klientovi oznámiť zmenu aj
iným vhodným spôsobom (napr. oznamom na faktúre, e-mailom a pod.) tak,
aby bola zachovaná Klientovi možnosť oboznámiť sa so zmenou minimálne
15 dní predtým, než nadobudne účinnosť.
1.2.4. Klient má právo v lehote 15 dní od zverejnenia/oznámenia zmeny VOP –
K oznámiť písomne listom „VAŠA Slovensko“ svoj nesúhlas s novým znením
VOP – K. V prípade, ak v tejto lehote Klient neoznámi „VAŠA Slovensko“ svoj
nesúhlas, má sa za to, že Klient súhlasí s novým znením VOP – K. Pokiaľ
Klient písomne „VAŠA Slovensko“ oznámi v lehote 15 dní od zverejnenia/
oznámenia zmeny VOP – K svoj nesúhlas so zmenou VOP – K, doručením
tohto oznámenia „VAŠA Slovensko“ začína plynúť výpovedná lehota podľa
bodu 11.3 týchto VOP – K.
1.3. Klient
Klientom sa rozumie podnikateľ-zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná
osoba, ktorá si u „VAŠA Slovensko“ objedná Produkty „VAŠA Slovensko“. Klient
je ako zamestnávateľ povinný podľa § 152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v platnom znení zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách Stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich
blízkosti, a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného
nápoja. Ak ide o Stravovanie v blízkosti pracoviska, Klient môže zabezpečiť
Stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby (Dodávateľa), ktorá
má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
1.4. Kód Klienta
Kód Klienta je registračné číslo pridelené Klientovi „VAŠA Slovensko“, ktoré slúži
ako číselný identifikátor Klienta v súvislosti s objednávaním Produktov alebo služieb
poskytovaných Držiteľovi Partnerom.
1.5. Dodávateľ („VAŠA Slovensko“) zabezpečuje na základe Zmluvy uzavretej
s Klientom alebo objednávky Klienta sprostredkovanie stravovacej služby, a to
formou Stravných lístkov, E-stravných lístkov a lístkov „Pitný režim“ v stravovacích
zariadeniach Partnerov. Prostredníctvom Benefitných lístkov umožňuje Klientovi
nákup rôzneho tovaru a služieb (ďalej tiež ako „Produkty“) v zariadeniach Partnerov.
1.6. Partner
Partnerom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba oprávnená poskytovať
Stravovanie, dodávať tretej osobe tovar alebo poskytovať tretej osobe služby,
ktorá prijíma od Držiteľov Produkty „VAŠA Slovensko“ na úhradu ceny alebo jej
časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu Držiteľovi.
1.7. Držiteľ
Držiteľom sa rozumie Klient a/alebo zamestnanec Klienta a/alebo iná osoba, ktorej
Klient zakúpi od „VAŠA Slovensko“ vybraný Produkt alebo službu.
1.8. Dotknutá osoba
Dotknutá osoba je osoba oprávnená konať v mene Klienta.
1.9. Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba je osoba, ktorú určí a oznámi Dodávateľovi Klient, aby za neho
objednávala a preberala uhradené Produkty, pričom táto osoba môže vstupovať cez
on-line portál na web stránke „VAŠA Slovensko“ do objednávkovej zóny Dodávateľa.
1.10. Stravovanie
Pod Stravovaním sa rozumie poskytovanie najmä teplého hlavného jedla vrátane
vhodného nápoja, respektíve iné Stravovanie v rozsahu, forme a spôsobe
nevyhnutnom na splnenie povinností uložených Zákonníkom práce, respektíve
inými pracovnoprávnymi predpismi určenej povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť
Stravovanie jeho zamestnancov. Stravovanie môže byť ďalej označované ako
služba.
1.11. Teplé hlavné jedlo
Pod teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené jedlo alebo
vegetariánske jedlo, prípadne vegánske jedlo.
1.12. Vhodný nápoj
Pod vhodným nápojom sa rozumie akýkoľvek nealkoholický nápoj.
1.13. Stravovacie zariadenie
Stravovacie zariadenie je zariadenie, ktoré poskytuje verejné a/alebo závodné
Stravovanie na základe udeleného živnostenského oprávnenia, s ktorým má
„VAŠA Slovensko“ ako Dodávateľ uzatvorenú „Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri
akceptovaní produktov VAŠA Slovensko, s.r.o.“, prípadne inú obdobnú zmluvu.
1.14. Prevádzka
Prevádzka je miesto Partnera, ktoré je určené na nákup tovaru alebo poskytovanie
služieb na základe udeleného živnostenského oprávnenia.
1.15. Zoznam Prevádzok (ďalej len „Zoznam“)
Rozumie sa ním zoznam Prevádzok Partnerov, ktorí akceptujú Produkty „VAŠA
Slovensko“. Zoznam prevádzok je zverejnený na www.vasa-slovensko.sk.
1.16. Etiketa
Etiketou sa rozumie samolepiaca obojstranná nezameniteľná tlačovina, ktorá slúži na
informovanie Držiteľa Produktu o prijímaní Produktu v zmluvnej prevádzke Partnera.
1.17 Zmluva
Zmluvou sa chápe „Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb“
(ďalej len „Zmluva“). Zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
1.18. Cenník
Cenník stanovuje výšku odmeny Dodávateľa za sprostredkovanie služieb, paušálne
náhrady, iné poplatky za ďalšie služby poskytnuté Dodávateľom. Cenník tvorí
prílohu č. 1 VOP – K a je neoddeliteľnou súčasťou VOP – K. Na zmenu Cenníka
sa primerane použijú ustanovenia bodu 1.2.4 týchto VOP – K.
1.19. Produkt
Pod pojmom Produkt sa rozumejú „Stravný lístok“, Lístok „Pitný režim“, „Benefitný lístok“ (Darčekový, Relaxačný a Dovolenkový lístok) a „E-stravný lístok“.
1.20 Nominálna hodnota Produktu
Pod nominálnou hodnotou Produktu sa rozumie peňažná hodnota uvedená na tomto
Produkte. V prípade elektronickej formy Produktu sa rozumie peňažná hodnota
prislúchajúca k elektronickému médiu. To znamená, že Držiteľ Produktu má nárok
na tovar alebo služby poskytnuté minimálne v tejto hodnote.
1.21 Stravný lístok
Stravným lístkom sa rozumie stravovacia poukážka na zabezpečenie Stravovania
podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce. Stravný lístok slúži na úhradu Stravovania
zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb minimálne v nominálnej
hodnote vyznačenej na tomto lístku, za ktorú je Držiteľom poskytnuté jedlo a vhodný
nápoj v stravovacom zariadení Partnera. Výšku nominálnej hodnoty stravného
lístka si zvolí Klient, pričom Klient zodpovedá za to, že bude určená v súlade s §
152 Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov.
1.22 E-stravný lístok (ďalej len „E-SL“)
E-stravný lístok je akákoľvek elektronická forma stravného lístka určená na
zabezpečenie Stravovania podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce, pričom hodnota
zodpovedajúca hodnote E-stravného lístka je asociovaná k „VAŠA stravovacia
karta“. E-stravný lístok slúži na úhradu ceny alebo jej časti za Stravovanie poskytnuté
stravovacím zariadením Partnera.
1.23 Lístok „Pitný režim“
Lístok „Pitný režim“ slúži na zabezpečenie vhodného nealkoholického nápoja
k jedlu alebo počas dňa pre Držiteľov týchto lístkov. Lístky „Pitný režim“ sú prijímané
u zmluvných Partnerov akceptujúcich stravné lístky.
1.24 Benefitný lístok
Benefitný lístok slúži na nákup rôznych druhov tovaru a služieb zamestnancami
Klienta alebo iným Držiteľom takéhoto lístka u Zmluvných Partnerov. Benefitné lístky
zahrňujú tri druhy lístkov – Darčekový lístok, Relaxačný lístok a Dovolenkový lístok.
Držitelia Benefitných lístkov nie sú oprávnení požadovať plnenie v nižšej hodnote,
ako je hodnota Benefitných lístkov, a vydanie rozdielu v hotovosti.
• Darčekový lístok je univerzálny lístok (poukážka), ktorý možno využiť
v prevádzkach Zmluvných Partnerov na nákup tovaru alebo na návštevu
kultúrnych a športových podujatí, ale aj na služby poskytované Zmluvnými
Partnermi vrátane služieb regenerácie, relaxácie a oddychu.
• Relaxačný lístok je osobitný lístok (poukážka) určený najmä na vstup do
prevádzok Zmluvných Partnerov, kde sa poskytujú Držiteľom lístka služby
regenerácie, relaxácie a oddychu.
• Dovolenkový lístok je osobitný lístok (poukážka) určený výhradne na zaplatenie
nákladov súvisiacich s obstaraním dovolenky alebo pobytu vo vybranom
zariadení na území Slovenska alebo v zahraničí.
1.25 Lístky ako Produkty (Stravný lístok, Lístok „Pitný režim“, Benefitný lístok,
E-stravný lístok)
1.25.1.Výrobu Lístkov – Produktov v listinnej podobe (ďalej len „Lístky“) zabezpečuje
„VAŠA Slovensko“:
a) každý Lístok je označený rokom, nominálnou hodnotou, čiarovým a číselným
kódom. Ďalej obsahuje najmä poučenie o použití Lístkov a tiež telefonický
kontakt a webovú stránku „VAŠA Slovensko“. Každý Lístok obsahuje ochranné
prvky proti zneužitiu. Na každý kalendárny rok „VAŠA Slovensko“ zabezpečuje
Lístky v novej grafickej aj farebnej podobe. Lístky sú obvykle platné 15
mesiacov. Každý lístok obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu.
b) nepoužité Lístky za uplynulý kalendárny rok možno jednorazovo bezplatne
vymeniť za Lístky platné na nový kalendárny rok, a to najneskôr do 31. 1.
nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade odoslania nepoužitých Lístkov
za uplynulý kalendárny rok na výmenu poštou alebo kuriérom je rozhodujúci
dátum odoslania zásielky, a to najneskôr 31. 1. nasledujúceho kalendárneho
roka. Výmenu Lístkov možno uskutočniť až po uplynutí kalendárneho roku
vyznačeného na lístku.
c) ustanovenia bodu b) sa nevzťahujú na zmeny nominálnej hodnoty Lístkov
v zmysle platnej legislatívy a tiež v prípade výmeny poškodených Lístkov
s identifikovateľným čiarovým alebo číselným kódom. Takúto výmenu Lístkov
môže Klient realizovať v opodstatnených prípadoch na vybranej pobočke alebo
v sídle „VAŠA Slovensko“ aj počas roka.
1.25.2. Nosičom E-stravného lístka je „VAŠA stravovacia karta“ (ďalej len „Karta“).
„VAŠA stravovacia karta“ je Karta s elektronickým čipom, ku ktorej prislúcha
peňažná hodnota určená pre Držiteľa na Stravovanie poskytnutá zo strany
Klienta. Umožňuje realizáciu bezkontaktnej úhrady Stravovania zamestnancov
Klienta alebo samostatne zárobkovo činných osôb minimálne v hodnote
priradenej tejto Karte, za ktorú je Držiteľom poskytnuté jedlo a vhodný nápoj
v stravovacom zariadení Zmluvného Partnera.
1.26 Objednávka Produktov
„VAŠA Slovensko“ prijíma objednávku Produktov osobne, e-mailom, sms, on-line
cez webovú stránku, faxom, telefonicky alebo poštou. Klientom zaslaná a „VAŠA
Slovensko“ doručená objednávka je pre Klienta záväzná.
1.27 ID karty
Číslo karty pridelené Držiteľovi Karty, ktoré slúži ako číselný identifikátor Karty.
1.28 Kredit Karty
Dostupné prostriedky na nákup tovaru a služieb prostredníctvom Karty.
1.29 PIN Karty
V prípade platby za tovar alebo službu prostredníctvom stravovacej karty v hodnote
nad 20 € je nutné zadať na úhradu PIN pridelený spolu s „VAŠA stravovacou kartou“.
1.30 Platobné centrum „TMS“
Platobným centrom sa rozumie web aplikácia slúžiaca na autorizáciu žiadosti
o úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté služby alebo nákup tovaru Partnera
za Produkty „VAŠA Slovensko“.
1.31 Účet Držiteľa Karty
Prehľad o výške Kreditu a transakciách na Karte je pre Držiteľa Karty prístupný na
portáli Platobného centra.
1.32 Potvrdenie
Pod potvrdením rozumieme potvrdenie o autorizácii úhrady ceny, respektíve jej
časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.
1.33 Mobilná platba
Mobilnou platbou sa rozumie platba cez mobilné médium okrem POS terminálu.
Napríklad Tablet, Mobil, Smart, Internet.
1.34 „POS“ terminál
POS terminál (BPOS, MPOS) je platobný terminál slúžiaci na úhradu cien tovaru
alebo služieb prostredníctvom debetných a kreditných platobných kariet.
1.35 „TID“
TID je číselný identifikačný kód pridelený jednotlivému POS terminálu slúžiaci na
identifikácie POS terminálu použitého na úhradu ceny alebo jej časti v platobnej
sieti pre platobné karty.
1.36 Služby Dodávateľa
Službou Dodávateľa sa rozumie sprostredkovanie služieb poskytnutých Klientovi,
resp. Držiteľovi vo vybraných zariadeniach zmluvných Partnerov na základe
Produktov predložených ich Držiteľmi. „VAŠA Slovensko“ poskytuje Klientovi aj
ďalšie služby, špecifikované v platnom Cenníku v časti B).

II. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA
2.1 Dodávateľ zabezpečuje výrobu Produktov, čo je bližšie špecifikované v článku
I., bod 1.25.1.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje viditeľne označiť Zmluvné Prevádzky príslušnými
etiketami Produktov, ktoré Prevádzka akceptuje.
2.3 Dodávateľ sa zaväzuje umožniť Klientovi, resp. Držiteľovi použitie zakúpených
Produktov v Zmluvných Prevádzkach Partnera.
2.4. Dodávateľ vystaví po prijatí objednávky Klientovi doklad na úhradu.
2.5 Dodávateľ má nárok na úhradu dohodnutej ceny zo strany Klienta za poskytnuté
Produkty a/alebo služby spolu s DPH v zmysle zmluvy.
2.6 Dodávateľ je povinný odovzdať alebo doručiť Klientovi objednané Produkty
až po úhrade dohodnutej ceny.
2.7 Uvedená odmena za poskytnuté služby alebo tovar sa prehodnocuje a môže
sa upraviť, obvykle raz za rok, s prihliadnutím najmä na vývoj indexu inflácie.
2.8 Dodávateľ uskutoční vhodné opatrenia na to, aby rozširoval počet zariadení
Zmluvných Partnerov a pravidelne aktualizoval ich zoznam zverejnený na web
stránke „VAŠA Slovensko“.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
3.1. Klient má právo objednať si u Dodávateľa Produkty a/alebo služby pre svojich
zamestnancov, pre seba v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj
pre iné osoby nimi určené. Objednávku prijíma Dodávateľ osobne, e-mailom,
sms, on-line cez web stránku „VAŠA Slovensko“, faxom, telefonicky alebo
poštou. Klientom zaslaná a „VAŠA Slovensko“ ako Dodávateľovi doručená
objednávka je pre Klienta záväzná.
3.2. Klient je povinný uhrádzať Dodávateľovi riadne a včas cenu za všetky poskytnuté
Produkty a/alebo služby. Dohodnutú cenu Klient uhradí bankovým prevodom
v prospech bankového účtu „VAŠA Slovensko“, prípadne zložením hotovosti
v prospech bankového účtu „VAŠA Slovensko“, dobierkou, v hotovosti alebo
bankovou platobnou kartou na pobočkách Dodávateľa. Ak Klient realizuje platbu
bankovým prevodom, tak sa za deň úhrady považuje deň pripísania finančných
prostriedkov na účet „VAŠA Slovensko“. V prípade, že sa Klient dostane do
omeškania so zaplatením dohodnutej ceny, je Dodávateľ oprávnený požadovať
od Klienta aj zaplatenie úroku z omeškania v zmysle platnej legislatívy.
3.3. Klient sa zaväzuje informovať Držiteľov Produktov o ich používaní a o tom,
že sú určené najmä na nákup jedného teplého hlavného jedla a vhodného
nápoja.
3.4. Klient je povinný použiť pri úhradách Dodávateľovi ako variabilný symbol číslo
dokladu na úhradu vystaveného Dodávateľom.
3.5. Klient je povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi zmeny v údajoch, ktoré
môžu mať vplyv na plnenie Zmluvy. Pod zmenou údajov uvedených v Zmluve
sa rozumie zmena adresy, zmena bankového účtu, zmena oprávnených osôb
na preberanie uhradených Produktov, zmena alebo doplnenie DIČ a IČ DPH.
Uvedené skutočnosti je Klient povinný oznámiť do troch dní, ako sa o vzniku
tejto skutočnosti dozvie.
3.6. Klient preberá na seba zodpovednosť za ním určené Zodpovedné osoby.
Zodpovedné osoby Klient mení alebo dopĺňa písomne na e-mail info@vasaslovensko.sk
alebo cez on-line portál na web stránke „VAŠA Slovensko“
v objednávkovej zóne Dodávateľa.
IV OBJEDNANIE A DORUČENIE LÍSTKOV AKO
PRODUKTOV VAŠA SLOVENSKO (V LISTINNEJ PODOBE)
4.1. Klient si objedná u Dodávateľa Produkty v listinnej podobe a/alebo služby pre
svojich zamestnancov, pre seba v prípade samostatne zárobkovo činných
osôb, ale aj pre iné osoby nimi určené. Objednávku prijíma Dodávateľ osobne,
e-mailom, sms, on-line cez web stránku „VAŠA Slovensko“, faxom, telefonicky
alebo poštou. Dodávateľ vystaví po prijatí objednávky Klientovi doklad na
úhradu.
4.2. Po úhrade faktúry odovzdá alebo doručí Dodávateľ objednané Produkty
Klientovi spolu s faktúrou. Produkty sú osobne odovzdané Klientovi
prostredníctvom pobočiek Dodávateľa. V prípade doručenia Produktov si
Klient vyberie možnosť doručenia Slovenskou poštou, kuriérom Slovenskej
pošty alebo prostredníctvom inej zazmluvnenej kuriérskej spoločnosti.
4.3. V prípade, že si Klient neprevezme Produkty Dodávateľa od spoločnosti, ktorá
je poverená ich doručením, Produkty sa vrátia späť do spoločnosti „VAŠA
Slovensko“. Pri opakovanom doručení Produktov sa Klient zaväzuje opakovane
zaplatiť poplatok za ich doručenie.
V. VAŠA STRAVOVACIA KARTA (KARTA)
5.1. „VAŠA stravovacia karta“ (ďalej len „Karta“) je nosičom E-stravného lístka
spoločnosti „VAŠA Slovensko“. Táto Karta je karta s elektronickým čipom, ku
ktorej prislúcha peňažná hodnota (Kredit) určená pre Držiteľa na Stravovanie
poskytnutá zo strany Klienta. Umožňuje realizáciu bezkontaktnej úhrady
Stravovania zamestnancov Klienta alebo samostatne zárobkovo činných osôb
minimálne v hodnote priradenej tejto karte, za ktorú je Držiteľom poskytnuté
teplé hlavné jedlo a vhodný nápoj v stravovacom zariadení Zmluvného
Partnera.
5.2. Hodnota Kreditu na Karte môže byť použitá výlučne na úhradu ceny alebo jej
časti za Stravovanie poskytnuté v stravovacom zariadení Partnera a nemôže
byť použitá na iný účel ani vymenená za hotovosť.
5.3. „VAŠA stravovacia karta“ môže byť vydaná na Firmu a na meno a priezvisko
Držiteľa Karty alebo bez udania údajov o Firme a Držiteľovi Karty.
5.4. Platnosť Karty je 4 roky a je v tvare MM/RR uvedená na prednej strane Karty.
Karta stráca platnosť k poslednému dňu uvedeného mesiaca. Deň uplynutia
platnosti Karty si vie Držiteľ preveriť prostredníctvom svojho prístupu do TMS.
5.5. „E-stravné lístky“ (ďalej tiež ako E-SL) asociované ku Karte s platnosťou na daný
kalendárny rok sú vydávané od 1. 10. predchádzajúceho kalendárneho roka
a sú platné do 31. 12. daného kalendárneho roka. Dňom ukončenia platnosti
E-SL zaniká právo Držiteľovi použiť tento kredit na úhradu poskytnutých
stravovacích služieb a Držiteľ ani Klient nemajú právo na vrátenie hodnoty
E-SL, ktorej platnosť zanikla.
VI. OBJEDNANIE, VYDANIE A AKTIVÁCIA VAŠA
STRAVOVACEJ KARTY (KARTA)
6.1. Klient si objedná u Dodávateľa Karty pre svojich zamestnancov, pre seba
v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj pre iné osoby nimi
určené. Objednávku prijíma Dodávateľ osobne, e-mailom, sms, on-line cez web
stránku „VAŠA Slovensko“, faxom, telefonicky alebo poštou. Dodávateľ vystaví
po prijatí objednávky Klientovi doklad na úhradu (zálohovú faktúru, faktúru).
Po uhradení faktúry Dodávateľ doručí Klientovi Karty do 10 pracovných dní.
6.2. Spolu s Kartou je Klientovi doručená obálka s aktivačnými údajmi na Kartu.
Aktiváciu Kariet realizuje výhradne poverený zamestnanec Dodávateľa.
Aktiváciu účtu Držiteľa si aktivuje každý Držiteľ Karty samostatne podľa pokynov
uvedených v sprievodnom liste dodanom spolu s „VAŠA stravovacou kartou“.
V prípade ukončenia platnosti doručenej Karty zabezpečí Dodávateľ doručenie
novej Karty nahrádzajúcej neplatnú Kartu len na základe osobitnej písomnej
žiadosti Klienta. Nová Karta bude doručená Klientovi na adresu uvedenú
v žiadosti o jej vydanie.
6.3. V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia Karty musí Klient požiadať
Dodávateľa o jej zablokovanie. Po zablokovaní Karty nie je možné jej následné
odblokovanie. Blokácia Karty nemá vplyv na zánik platnosti E-stravných lístkov.
VII. DOBITIE KREDITU E-SL NA VAŠA STRAVOVACEJ
KARTE A AKTIVÁCIA ÚČTU DRŽITEĽA KARTY
7.1 Klient si objedná u Dodávateľa dobitie E-stravných lístkov (Kreditu) pre svojich
zamestnancov, pre seba v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj
pre iné osoby nimi určené. Objednávku prijíma Dodávateľ osobne, e-mailom,
sms, on-line cez web stránku „VAŠA Slovensko“, faxom, telefonicky alebo
poštou. Dodávateľ vystaví po prijatí objednávky Klientovi doklad na úhradu
(zálohovú faktúru).
7.2 Po úhrade zálohovej faktúry dobije Dodávateľ Kredit jednotlivým Držiteľom
Kariet podľa rozpisu zaslaného Klientom. Držiteľ dostane bezprostredne po
doplnení Kreditu informáciu o aktuálnom Kredite na jeho Účte. Informácie
o používaní a dopĺňaní Kreditu si má možnosť každý Držiteľ Karty overiť na
Účte Držiteľa Karty. Aktiváciu tohto účtu si realizuje Držiteľ bezprostredne po
prevzatí prvej VAŠA stravovacej karty na základe pokynov Platobného centra
„TMS“.

VIII. POUŽITIE E-STRAVNÝCH LÍSTKOV
8.1. V prípade úhrady Stravovania alebo nákupu tovaru, prípadne jej časti Kartou,
Držiteľ Kartu priloží alebo vloží do čítacieho zariadenia „POS“ terminálu. Na
základe uvedeného priloženia alebo vloženia Karty do „POS“ terminálu
nadviaže Prevádzka komunikáciu s Platobným centrom „VAŠA Slovensko“
(„TMS“) a požiada o autorizáciu úhrady požadovanej ceny. V prípade
neúspešného spojenia s Platobným centrom „TMS“ prostredníctvom „POS“
terminálu Prevádzky nie je prijatá od Držiteľa úhrada ceny alebo jej časti za
poskytnutie tovaru alebo služby. V takomto prípade Dodávateľ nie je povinný
uhradiť Partnerovi preplácanú sumu a Partner znáša vzniknutú škodu v celom
rozsahu sám.
8.2. Minimálna hodnota E-stravného lístka musí predstavovať najmenej 75 %
stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa
osobitného predpisu.
8.3. V prípade úhrady ceny za Stravovanie alebo jej časti v hodnote nad 20 € je
povinný Držiteľ Karty zadať na potvrdenie platby PIN Karty.
8.4. Pokiaľ je cena za Stravovanie vyššia ako výška Kreditu na Karte, Držiteľ je
povinný sumu prevyšujúcu Kredit na Karte uhradiť inou formou (v hotovosti,
platobnou kartou).
8.5. Partner je oprávnený odmietnuť prijatie Karty na úhradu ceny alebo jej časti
za poskytnutie tovaru alebo služby v prípade, ak je Karta neplatná, zjavne
pozmeňovaná a falšovaná alebo s ňou bolo zjavne neoprávnene nakladané
alebo nemá špecifiká ochranných prvkov, s ktorými bol Partner pri vydaní Karty
v rámci vizualizácie oboznámený. Partner je oprávnený požiadať o podpísanie
potvrdenia o úhrade ceny alebo jej časti za poskytnutý tovar alebo služby
a Držiteľ je povinný uvedené potvrdenie podpísať.
8.6. V prípade akejkoľvek oprávnenej reklamácie poskytnutého Stravovania
Držiteľom v prevádzke Partnera a oprávneného uplatnenia nároku Držiteľa
voči Partnerovi na vrátenie zaplatenej ceny poskytnutého Stravovania je
Partner povinný potrebným úkonom prostredníctvom „POS“ terminálu
zabezpečiť opätovnú asociáciu hodnoty zodpovedajúcej cene, respektíve jej
časti poskytnutého Stravovania zaplatenej Kartou späť ku Karte, ktorou bola
uvedená suma zaplatená, prípadne ku Karte, ktorá nahrádza uvedenú Kartu.

IX. ODMENA DODÁVATEĽA A POPLATKY
9.1. Výška odmeny Dodávateľa za sprostredkovanie služieb u Klienta alebo za
dodanie Produktu, ako aj jej druhy a výška poplatkov sú uvedené v Cenníku.
Výška odmeny sa odvíja od množstva nakupovaných Produktov alebo
poskytnutých služieb a u SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom, je stanovená
jednotným poplatkom. Cenník tvorí prílohu č. 1 VOP – K a je neoddeliteľnou
súčasťou VOP – K.
9.2. Dohodnutú cenu Klient uhradí bankovým prevodom v prospech bankového účtu
„VAŠA Slovensko“, prípadne zložením hotovosti v prospech bankového účtu
„VAŠA Slovensko“, dobierkou, v hotovosti alebo bankovou platobnou kartou
na pobočkách Dodávateľa. Ak Klient realizuje platbu bankovým prevodom,
tak sa za deň úhrady považuje deň pripísania finančných prostriedkov na
účet „VAŠA Slovensko“. V prípade, že je Klient v omeškaní so zaplatením
dohodnutej odmeny alebo poplatkov, je Dodávateľ oprávnený požadovať od
Klienta aj zaplatenie úroku z omeškania v zmysle platnej legislatívy.
9.3. Klient dostane faktúru vystavenú Dodávateľom pri osobnom odbere na jeho
pobočke alebo je vložená v dobierke. Zálohová faktúra je posielaná elektronicky na
e-mailovú adresu Klienta.

X. REKLAMÁCIA
10.1. Reklamáciu môže Klient uplatniť písomne a zaslať ju alebo osobne doručiť
na prešetrenie do sídla Dodávateľa alebo na vybranú pobočku Dodávateľa.
10.2. Dodávateľ je povinný riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní
od jej doručenia a v tejto lehote aj o výsledku prešetrenia reklamácie Klienta
písomne informovať.
10.3. Klient berie na vedomie a súhlasí, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť
za kvalitu poskytnutých služieb a Produktov zakúpených v Zmluvných
prevádzkach Partnera. Túto zodpovednosť nesú Partneri ako prevádzkovatelia
zariadení.
10.4. Reklamácia v prípade Stravovania formou E-stravného lístka je upravená
v bode 8.6 týchto VOP – K.

XI. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
11.2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, a to na
základe dohody obidvoch Zmluvných strán.
11.3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo výpoveďou aj bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
11.4. Zánikom účinnosti Zmluvy nezanikajú práva, záväzky a pohľadávky vzniknuté
zo Zmluvy pred dňom zániku účinnosti Zmluvy a taktiež nestrácajú účinnosť
ustanovenia Zmluvy alebo jej príloh, z ktorých obsahu alebo účelu je zrejmé,
že majú byť ešte účinné i po skončení Zmluvy.

XII. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
12.1. Dodávateľ bude doručovať Klientovi písomnú korešpondenciu vrátane faktúr
na adresu uvedenú v Zmluve. Ak korešpondenčná adresa uvedená nie
je, bude Dodávateľ doručovať písomnú korešpondenciu do sídla Klienta.
V prípade, že dôjde k zmene adresy, na ktorú sa doručuje, a Klient túto
zmenu nenahlási Dodávateľovi, zmluvné strany sa dohodli, že za doručenú
sa považuje aj zásielka, ktorá nebola Klientom prevzatá a bola z takto určenej
adresy Klienta vrátená späť Dodávateľovi.
12.2. Spôsob doručovania písomností sa nevzťahuje na doručovanie elektronických
faktúr. Doručovanie elektronických faktúr sa riadi ustanoveniami príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike.

XIII. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
13.1.Dodávateľ je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“)
oprávnený získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Klienta a/
alebo údaje súvisiace s Klientom, ktorými sú:
• obchodné meno, miesto podnikania a identifikačne číslo Klienta, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej
osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Klienta,
• telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné
údaje Klienta, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Klienta
oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré
sú súčasťou Zmluvy,
• údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje,
ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy (vrátane záznamov telefonických
hovorov podľa článku XIII. týchto VOP – K). Osoby oprávnené konať v mene
Klienta sa považujú za Dotknuté osoby a osoby, ktoré určí a oznámi Klient
Dodávateľovi, aby za neho objednávali a preberali uhradené Produkty podľa
Zmluvy, sú pomenované ako Zodpovedné osoby.
13.2. Klient berie na vedomie, že Dodávateľ je oprávnený získavať a spracúvať
údaje podľa bodu 13.1. aj bez súhlasu Klienta a/alebo Dotknutých osôb a/
alebo Zodpovedných osôb, na čo Klient a/alebo Dotknutá osoba a/alebo
Zodpovedná osoba podpísaním Zmluvy udeľuje(ú) súhlas.
13.3. Dodávateľ bude spracúvať údaje podľa bodu 13.1. v nevyhnutnom rozsahu
na účely
• uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia,
• fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania
pohľadávok,
• poskytovania starostlivosti o Klienta vrátane vybavovania sťažností a reklamácií
a zodpovedania otázok Klienta alebo osoby konajúcej v mene Klienta,
• priameho marketingu, prípadne
• na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny
predpis.
13.4. Dodávateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu spracúvať a uchovávať
osobné údaje podľa bodu 13.1 počas platnosti a účinnosti Zmluvy, ako aj
po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej možno vymáhať záväzky, ktoré
mohli Zmluvným stranám vzniknúť v súvislosti so Zmluvou. Lehota podľa
predchádzajúcej vety nie je kratšia ako päť (5) rokov po skončení Zmluvy.
13.5. Dodávateľ je ďalej oprávnený spracúvať kontaktné údaje Klienta a/alebo
Dotknutej osoby a/alebo Zodpovednej osoby (napr. telefónne číslo, faxové
číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu elektronickej pošty, meno,
priezvisko, adresa Klienta a/alebo Dotknutých osôb a/alebo Zodpovedných
osôb) vrátane ich vedenia v informačných systémoch na účel kontaktovania
Klienta a/alebo Dotknutej osoby a/alebo Zodpovednej osoby v rámci priameho
marketingu svojich Produktov a/alebo poskytovaných služieb, a to formou
písomnej korešpondencie, ako aj elektronickej pošty, s čím Klient a/alebo
Dotknutá osoba a/alebo Zodpovedná osoba vyslovuje svoj súhlas. Pod
elektronickou poštou sa na účely tohto článku rozumie textová, hlasová,
zvuková alebo obrazová správa, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom
zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne (napr. e-mail, SMS alebo
MMS správa a pod.). Osobné údaje podľa tohto bodu je Dodávateľ oprávnený
spracúvať počas trvania Zmluvy až do odvolania, Klient a/alebo Dotknutá
osoba a/alebo Zodpovedná osoba má však právo voči spracúvaniu podľa tohto
bodu namietať alebo ho odmietnuť, a to písomným oznámením doručeným
Dodávateľovi.
13.6. Dodávateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje po uplynutí lehoty, počas
ktorej osobné údaje podľa článku XIII. VOP – K oprávnene spracúval,
resp. bezodkladne potom, ako by Klient a/alebo Dotknutá osoba a/alebo
Zodpovedná osoba namietla alebo odmietla písomným oznámením
doručeným Dodávateľovi spracúvanie osobných údajov.
13.7. Dodávateľ je oprávnený v súlade s § 5 zákona o ochrane osobných
údajov poveriť na základe písomnej zmluvy alebo poverenia spracúvaním
osobných údajov podľa bodu 13.1 inú právnickú alebo fyzickú osobu, tzv.
sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa oznamuje Klientovi a/
alebo Dotknutým osobám a/alebo Zodpovedným osobám uverejnením údajov
sprostredkovateľa na webovej stránke „VAŠA Slovensko“.
13.8. Klient sa zaväzuje dodržať ustanovenia a záväzky, ktoré mu vyplývajú
zo zákona o ochrane osobných údajov, pričom Dotknuté osoby a/alebo
Zodpovedné osoby bude informovať o spracúvaní ich osobných údajov zo
strany Dodávateľa, pokiaľ ich Dodávateľ sprístupní v nadväznosti na uzavretie
a/alebo plnenie Zmluvy a poučí ich o právach a povinnostiach, ktoré im
v tejto súvislosti poskytuje zákon o ochrane osobných údajov. Klient súčasne
vyhlasuje a zaväzuje sa, že na sprístupnenie osobných údajov Dotknutých
osôb a/alebo Zodpovedných osôb v nadväznosti na uzavretie a/alebo plnenie
Zmluvy mu Dotknuté osoby a/alebo Zodpovedné osoby udelili súhlas spĺňajúci
náležitosti zákona o ochrane osobných údajov, ktorý zahŕňa aj rozsah, účel
a spôsob spracovania osobných údajov vykonávaných Dodávateľom podľa
bodu 13.1.

XIV. TELEFONICKÉ HOVORY
14.1. Klient je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách „VAŠA
Slovensko“ môžu byť zaznamenávané v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté
osoby.
14.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Klient a/alebo
Dotknutá osoba a/alebo Zodpovedná osoba na úvod hovoru upozornená,
pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje
aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť
takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov
získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku „VAŠA
Slovensko“ sa vzťahujú ustanovenia bodu 13.1.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 05. 2017. Týmto dňom sa
zároveň ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich VOP Dodávateľa.
Platné VOP – K sú zverejnené na www.vasa-slovensko.sk.

Všeobecné obchodné podmienky – Klienti platné od 15.5.2017

Cenník platný od 15.5.17