Všeobecné obchodné podmienky – Partner

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky – Partner

paragraf
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35 683 813, IČ DPH: SK2020322920
VAŠA Slovensko, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10393/B

 

I.    Vymedzenie pojmov

1.1.    VAŠA Slovensko, s.r.o. (ďalej len „VAŠA Slovensko“)
„VAŠA Slovensko“ je obchodná spoločnosť, ktorá má oprávnenie na sprostredkovanie stravovacej služby prostredníctvom stravných lístkov a lístkov na „Pitný režim“ v stravovacích zariadeniach Partnera. „VAŠA Slovensko“ má oprávnenie na sprostredkovateľskú činnosť, ktorá zahŕňa aj sprostredkovanie služieb prostredníctvom Benefitných lístkov vydaných touto spoločnosťou. Zmluvný vzťah medzi „VAŠA Slovensko“ a Partnerom sa riadi Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní Produktov VAŠA Slovensko, s.r.o., (ďalej len „Zmluva“), týmito VOP-P a aktuálnym Cenníkom-P.

 

1.2.    Všeobecné obchodné podmienky – Partner (ďalej len „VOP-P“)

1.2.1.    „VAŠA Slovensko“ sa rozhodla vydať tieto VOP-P v súlade s § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou „VAŠA Slovensko“ a Partnerom. Odchylné dojednania v Zmluve, prípadne v jej dodatkoch, majú prednosť pred znením VOP-P.

1.2.2.    Aktuálne znenie VOP-P je prístupné na webovej stránke www.vasa-slovensko.sk. „VAŠA Slovensko“ je oprávnená vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jej rozhodnutia tieto VOP-P zmeniť, doplniť, zrušiť alebo ich nahradiť novými VOP-P, pričom každá ich zmena nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od ich zverejnenia na webovej stránke Dodávateľa.

1.2.3.    Zmenu VOP-P oznámi „VAŠA Slovensko“ Partnerovi zverejnením tejto informácie na www.vasa-slovensko.sk 15 dní predtým, než by zmena mala nadobudnúť účinnosť. „VAŠA Slovensko“ môže Partnerovi oznámiť zmenu aj iným vhodným spôsobom (napr. oznamom na faktúre, e-mailom a pod.) tak, aby mal Partner možnosť oboznámiť sa so zmenou minimálne 15 dní predtým, než nadobudne účinnosť.

1.2.4.    Partner má právo v lehote 15 dní od zverejnenia/oznámenia zmeny VOP-P oznámiť písomne listom „VAŠA Slovensko“ svoj nesúhlas s novým znením VOP-P. V prípade, ak v tejto lehote Partner neoznámi „VAŠA Slovensko“ svoj nesúhlas, má sa za to, že Partner súhlasí s novým znením VOP-P. Pokiaľ Partner písomne „VAŠA Slovensko“ oznámi v lehote 15 dní od zverejnenia/oznámenia zmeny VOP-P svoj nesúhlas so zmenou VOP-P, doručením tohto oznámenia „VAŠA Slovensko“ začína plynúť výpovedná lehota podľa bodu 12.3 týchto VOP-P.

1.3.    Partner
Partnerom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba oprávnená poskytovať Stravovanie, dodávať tretej osobe tovar alebo poskytovať tretej osobe služby, ktorá prijíma od Držiteľov Produkty „VAŠA Slovensko“ na úhradu ceny alebo jej časti za tovar dodaný alebo službu poskytnutú Držiteľovi.

1.4.    Kód Partnera
Kódom Partnera sa rozumie registračné číslo pridelené Partnerovi „VAŠA Slovensko“, ktoré slúži ako číselný identifikátor Partnera v súvislosti s prijímaním Produktov na úhradu ceny, respektíve na úhradu časti tovaru alebo služby poskytnutej Držiteľovi Partnerom.

1.5.    Klient
Klientom sa rozumie podnikateľ, zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si u „VAŠA Slovensko“ objedná Produkty „VAŠA Slovensko“.

1.6.    Držiteľ
Držiteľom sa rozumie Klient a/alebo zamestnanec Klienta a/alebo iná osoba, ktorej Klient zakúpi od
„VAŠA Slovensko“ vybraný Produkt alebo službu.

1.7.    Dotknutá osoba
Dotknutá osoba je osoba oprávnená konať v mene Partnera na základe plnej moci.

1.8.    Stravovanie
Stravovaním sa rozumie poskytovanie najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja, respektíve iného stravovania v rozsahu, forme a spôsobe nevyhnutnom na splnenie Zákonníkom práce, respektíve inými pracovnoprávnymi predpismi určenej povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie jeho zamestnancov. Stravovanie môže byť ďalej označované ako služba.

1.9.    Stravovacie zariadenie
Stravovacie zariadenie je zariadenie, ktoré poskytuje verejné a/alebo závodné stravovanie na základe udeleného živnostenského oprávnenia, s ktorým má „VAŠA Slovensko“ uzatvorenú „Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní Produktov VAŠA Slovensko, s.r.o.“, prípadne inú podobnú zmluvu.

1.10.    Prevádzka
Miesto Partnera, ktoré je určené na nákup tovaru alebo poskytovanie služieb na základe udeleného živnostenského oprávnenia.

1.11.    Zoznam Prevádzok (ďalej len „Zoznam“)
Rozumie sa ním zoznam Prevádzok Partnerov, ktorí akceptujú Produkty „VAŠA Slovensko“. Zoznam prevádzok je zverejnený na www.vasa-slovensko.sk.

1.12.    Etiketa
Etiketou sa rozumie samolepiaca obojstranná nezameniteľná tlačovina, ktorá slúži na informovanie Držiteľa Produktu o prijímaní Produktu v zmluvnej prevádzke Partnera.

1.13.    Zmluva
Zmluvou sa chápe „Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní Produktov VAŠA Slovensko, s.r.o.“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

1.14.    Cenník-P
Cenník-P stanovuje výšku odmeny „VAŠA Slovensko“ za sprostredkovanie služieb, iné poplatky za ďalšie služby poskytnuté „VAŠA Slovensko“. Cenník tvorí prílohu č. 1 VOP-P a je neoddeliteľnou súčasťou VOP-P. Na zmenu Cenníka-P sa primerane použijú ustanovenia bodu 1.2.4 týchto VOP-P.

1.15.    Produkt
Pod pojmom Produkt sa rozumejú „Stravný lístok“, Lístok „Pitný režim“, „Benefitný lístok“ (Darčekový, Relaxačný a Dovolenkový lístok) a „E-stravný lístok“.

1.16.    Nominálna hodnota Produktu
Pod nominálnou hodnotou Produktu sa rozumie peňažná hodnota uvedená na tomto Produkte. V prípade elektronickej formy produktu ide o peňažnú hodnotu prislúchajúcu k elektronickému médiu. To znamená, že Držiteľ Produktu má nárok na tovar alebo službu poskytnutú minimálne v tejto hodnote.

1.17.    Stravný lístok
Stravným lístkom sa rozumie stravovacia poukážka na zabezpečenie stravovania podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce. Stravný lístok slúži na úhradu stravovania zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tomto lístku, za ktorú Držiteľ poskytuje jedlo a vhodný nápoj v stravovacom zariadení Partnera. Výšku nominálnej hodnoty stravného lístka si zvolí Klient, pričom Klient zodpovedá za to, že bude určená v súlade s § 152 Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov.

1.18.    E-stravný lístok
E-stravným lístkom sa rozumie akákoľvek elektronická forma stravného lístka určená na zabezpečenie stravovania podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce, pričom hodnota zodpovedajúca hodnote E-stravného lístka je asociovaná k „VAŠA Stravovacia karta“. E – stravný lístok slúži na úhradu ceny alebo jej časti za Stravovanie poskytnuté stravovacou prevádzkou Partnera.

1.19.    Lístok „Pitný režim“
Lístok „Pitný režim“ slúži na zabezpečenie vhodného nealkoholického nápoja k jedlu alebo počas dňa pre Držiteľov týchto lístkov. Lístky „Pitný režim“ sa prijímajú u zmluvných Partnerov akceptujúcich stravné lístky.

1.20.    Benefitný lístok
Benefitný lístok slúži na nákup rôznych druhov tovaru a služieb zamestnancami Klienta alebo iným Držiteľom takéhoto lístka u Zmluvných Partnerov. Benefitné lístky zahŕňajú tri druhy lístkov – Darčekový lístok, Relaxačný lístok a Dovolenkový lístok. Držitelia Benefitných lístkov nie sú oprávnení požadovať plnenie v nižšej hodnote ako je hodnota Benefitných lístkov a vydanie rozdielu v hotovosti.

•    Darčekový lístok je univerzálny lístok (poukážka), ktorý možno využiť v prevádzkach Zmluvných Partnerov na nákup tovaru alebo na návštevu kultúrnych a športových podujatí, ale aj na využitie služieb poskytovaných Zmluvnými Partnermi, vrátane služieb regenerácie, relaxácie a oddychu.
•    Relaxačný lístok je osobitný lístok (poukážka) určený hlavne na vstup do prevádzok Zmluvných Partnerov, kde sa poskytujú Držiteľom lístka služby regenerácie, relaxácie a oddychu.
•    Dovolenkový lístok je osobitný lístok (poukážka) určený výhradne na zaplatenie nákladov súvisiacich  s obstaraním dovolenky alebo pobytu vo vybranom zariadení na území Slovenska alebo v zahraničí.

1.21.    Lístky ako Produkty (Stravný lístok, Lístok „Pitný režim“, Benefitný lístok, E-stravný lístok)

1.21.1.    Výrobu Lístkov – Produktov v listinnej podobe (ďalej len „Lístky“) – zabezpečuje „VAŠASlovensko“ :
a)    každý Lístok je označený rokom, nominálnou hodnotou, čiarovým a číselným kódom. Ďalej obsahuje najmä poučenie o použití Lístkov a tiež telefonický kontakt a webovú stránku „VAŠA Slovensko“. Každý Lístok obsahuje ochranné prvky proti zneužitiu. Na každý kalendárny rok
„VAŠA Slovensko“ zabezpečuje Lístky v novej grafickej aj farebnej podobe. Lístky sú obvykle platné počas 15 mesiacov. Termín na odovzdanie a vyúčtovanie lístkov je uvedený na zadnej strane lístka. Každý lístok obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu.
b)    nepoužité Lístky za uplynulý kalendárny rok možno jednorazovo bezplatne vymeniť za Lístky platné pre nový kalendárny rok, a to najneskôr do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade odoslania nepoužitých Lístkov za uplynulý kalendárny rok na výmenu poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odoslania zásielky, a to najneskôr 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Výmenu Lístkov možno uskutočniť až po uplynutí kalendárneho roku vyznačeného na lístku.
c)    ustanovenia bodu b) sa nevzťahujú na zmeny nominálnej hodnoty Lístkov v zmysle platnej legislatívy a tiež v prípade výmeny poškodených Lístkov s identifikovateľným čiarovým alebo www.vasa-slovensko.sk číselným kódom. Takúto výmenu Lístkov môže Partner realizovať v opodstatnených prípadoch na vybranej pobočke alebo v sídle „VAŠA Slovensko“ aj počas roka.
1.21.2.    Nosičom E-stravného lístka je VAŠA Stravovacia karta (ďalej len „Karta“). VAŠA Stravovacia karta je karta s elektronickým čipom, ku ktorej prislúcha peňažná hodnota určená pre Držiteľa na stravovanie, poskytnutá zo strany Klienta. Umožňuje realizáciu bezkontaktnej úhrady stravovania zamestnancov Klienta alebo samostatne zárobkovo činných osôb minimálne v hodnote priradenej tejto karte, za ktorú je Držiteľom poskytnuté jedlo a vhodný nápoj v stravovacom zariadení Zmluvného Partnera.
1.22.    Vyúčtovanie lístkov
Vyúčtovanie lístkov je súpis lístkov podľa druhu a hodnoty predložený „VAŠA Slovensko“ na preplatenie spolu s lístkami. Vzor „Vyúčtovanie lístkov“ je uverejnený na webe www.vasa-slovensko.sk a týka sa len lístkov v listinnej podobe. Tlačivo „Vyúčtovanie lístkov“ sa nepoužije pri E-stravný lístok, nakoľko jeho hodnota sa odpisuje priamo z Karty.
1.23.    ID karty
Číslo karty pridelené Držiteľovi Karty, ktoré slúži ako číselný identifikátor Karty.
1.24.    Kredit Karty
Dostupné prostriedky na nákup tovaru a služieb prostredníctvom Karty.
1.25.    Platobné centrum
Platobným centrom sa rozumie web aplikácia slúžiaca na autorizáciu žiadosti o úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté služby alebo nákup tovaru Partnera za Produkty „VAŠA Slovensko“.1.26.    Účet držiteľa Karty
Prehľad o výške Kreditu a transakciách na Karte je pre Držiteľa Karty prístupný na portáli Platobného centra.1.27.    Potvrdenie
Pod potvrdením rozumieme potvrdenie o autorizácii úhrady ceny, respektíve jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.1.28.    Mobilná platba
Mobilnou platbou sa rozumie platba cez mobilné médium okrem POS terminálu. Napríklad Tablet, Mobil, Smart, Internet.

1.29.    „POS“ terminál
POS terminál (BPOS, MPOS) je platobný terminál slúžiaci na úhradu cien tovaru alebo služieb prostredníctvom debetných a kreditných platobných kariet.

1.30.    „TID“
TID sa rozumie číselný identifikačný kód pridelený jednotlivému POS terminálu slúžiaci na identifikácie POS terminálu použitého na úhradu ceny alebo jej časti v platobnej sieti pre platobné karty.

1.31.    Registrácia Partnera
Na účely autorizácie žiadosti o úhradu ceny alebo jej časti za poskytnutie tovaru alebo služby prostredníctvom Karty je potrebná registrácia Partnera a POS terminálov jeho Prevádzok v Platobnom centre.

1.32.    Služby „VAŠA Slovensko“
Služba „VAŠA Slovensko“ je sprostredkovanie služieb poskytnutých Klientovi, resp. Držiteľovi vo vybraných zariadeniach zmluvných Partnerov na základe Produktov predložených ich Držiteľmi. „VAŠA Slovensko“ poskytuje Partnerovi aj ďalšie služby, špecifikované v platnom Cenníku-P v časti B).

1.33.    Preplácaná hodnota
Partnerovi bude Preplácaná hodnota za prijatie Produktu na úhradu tovaru a/alebo služby znížená o odmenu a poplatky „VAŠA Slovensko“. Preplácaná hodnota bude poukazovaná na jeho bankový účet uvedený v záhlaví Zmluvy.

1.34.    Splatnosť
Splatnosť je čas, do ktorého musia byť peňažné prostriedky zo strany „VAŠA Slovensko“ odpísané  v prospech účtu Partnera. Pri Lístkoch v listinnej podobe začína plynúť od termínu doručenia Lístkov na centrálu. Pri E-stravných lístkoch začína plynúť autorizáciou žiadosti Partnera o úhradu.

II.    Práva a povinnosti „VAŠA Slovensko“
2.1.    „VAŠA Slovensko“ zabezpečuje výrobu Produktov, čo je bližšie špecifikované v článku I., bod 1.21.1.
2.2.    „VAŠA Slovensko“ poskytne Partnerovi potrebný počet Etikiet s jej logom na označenie jeho Prevádzok.
2.3.    „VAŠA Slovensko“ je povinná uviesť Prevádzky do Zoznamu prevádzok, pričom Partner udeľuje súhlas na uvedenie jeho identifikačných údajov, adries, loga, ochrannej známky alebo iného označenia a iných dodatočných údajov Prevádzok v Zozname. Zoznam je zverejnený na www.vasa-slovensko.sk.
2.4.    „VAŠA Slovensko“ je povinná do 15 dní odo dňa účinnosti Zmluvy zabezpečiť POS terminál umiestnený na každej Prevádzke príslušným softvérom, ktorý slúži na prijímanie „VAŠA stravovacej karty“.
2.5.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje pri prevzatí Lístkov v listinnej podobe skontrolovať ich pravosť a nepoškodenosť (neporušený čiarový kód). „VAŠA Slovensko“ vystaví Partnerovi faktúru – daňový doklad na dohodnutú odmenu spolu s DPH len na lístky, ktoré sú pravé, nepoškodené a jednotlivo
od seba už oddelené.
2.6.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi hodnotu lístkov, ktoré ako ceniny skutočne vydal, a budú vyúčtované do 7 pracovných dní odo dňa ich doručenia do sídla „VAŠA Slovensko“ v Bratislave.
2.7.    „VAŠA Slovensko“ má nárok na úhradu dohodnutej odmeny spolu s DPH v zmysle zmluvy.
2.8.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje preplatiť Partnerovi Produkty za poskytnutú službu alebo tovar za podmienok dohodnutých v zmluve.
2.9.    Uvedená odmena za poskytnuté služby alebo tovar sa prehodnocuje a môže sa upraviť, obvykle raz za rok, s prihliadnutím najmä na vývoj indexu inflácie.
2.10.    Pod úhradou sa rozumie prijatie príkazu na úhradu v peňažnom ústave a odpísanie príslušnej sumy z účtu „VAŠA Slovensko“.
III.    Práva a povinnosti Partnera
3.1.    Partner prehlasuje, že má oprávnenie (koncesia živnostenský list) poskytovať alebo sprostredkovať služby vo svojich Prevádzkach, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v zmluve.
3.2.    Partner sa zaväzuje, ihneď po podpise zmluvy, označiť svoje zariadenia pri vstupe na viditeľnom mieste samolepiacou etiketou s logom „VAŠA Slovensko“.
3.3.    Partner je povinný prijať vo svojich zariadeniach od Držiteľa Produkt a poskytnúť mu za tento Produkt služby, resp. umožniť Držiteľovi výber tovaru.
3.4.    Partner sa zaväzuje Držiteľovi poskytovať zodpovedajúce a kvalitné služby alebo tovar.
3.5.    Partner sa zaväzuje nenahrádzať plnenie podľa bodu 3.4 žiadnym iným plnením.
3.6.    Partner v celom rozsahu zodpovedá Držiteľovi za chyby dodaného tovaru alebo poskytnutej služby. Za uvedené chyby v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu nezodpovedá „VAŠA Slovensko“ .
3.7.    Partner v celom rozsahu zodpovedá Držiteľovi za škodu spôsobenú v súvislosti s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby Držiteľovi. Za uvedenú škodu v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu nezodpovedá „VAŠA Slovensko“ .
3.8.    Partner je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť „VAŠA Slovensko“ stratu, krádež, lúpež, spreneveru alebo iné protiprávne nakladanie s Produktmi „VAŠA Slovensko“ alebo podozrenie z protiprávneho nakladania s nimi, inak Partner zodpovedá „VAŠA Slovensko“ za vzniknutú škodu.
3.9.    Partner je povinný poučiť o obsahu týchto VOP-P každého svojho zamestnanca a/alebo tretiu osobu, ktorú poverí výkonom práv a povinností podľa týchto VOP-P. Ak to vyplýva z platných právnych predpisov, Partner sa zaväzuje zabezpečiť informovanie a súhlas svojich zamestnancov a/alebo tretích osôb so spracúvaním ich osobných údajov podľa týchto VOP-P.
3.10.    Partner sa zaväzuje poskytnúť „VAŠA Slovensko“ súčinnosť potrebnú na účasť „VAŠA Slovensko“ vo verejných obstarávaniach, verejných súťažiach, obchodných súťažiach alebo iných podobných konaniach či procesoch. Partner sa zaväzuje najmä na základe žiadosti „VAŠA Slovensko“ vydať písomné potvrdenie o prijímaní Produktov „VAŠA Slovensko“, o identifikačných a kontaktných údajoch Partnera a jeho prevádzok alebo o iných údajoch či skutočnostiach, týkajúcich sa Partnera alebo jeho prevádzok potrebných na účasť a úspech „VAŠA Slovensko“ vo verejných obstarávaniach, verejných súťažiach, obchodných súťažiach alebo iných podobných konaniach či procesoch.
3.11.    Partner je povinný bezodkladne oznámiť „VAŠA Slovensko“ zmeny v údajoch, ktoré môžu mať vplyv na plnenie Zmluvy. Pod zmenou údajov uvedených v Zmluve a v jej prílohách sa rozumie zmena adresy jednotlivých Prevádzok, zmena názvu jednotlivých Prevádzok, zmena počtu jednotlivých Prevádzok, zrušenie, dočasné uzatvorenie, otvorenie Prevádzky alebo ukončenie jej činnosti, zmena počtu POS terminálov v Prevádzkach, nahradenie prevádzkovaného POS terminálu novým POS terminálom. Uvedené skutočnosti je Partner povinný oznámiť do troch dní od času, ako sa o vzniku tejto skutočnosti dozvie.
3.12.    V prípade zmeny bankového spojenia Partnera je uvedenú skutočnosť Partner povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť „VAŠA Slovensko“, pričom oznámenie musí byť doručené do sídla spoločnosti v písomnej forme, datované a podpísané štatutárnym orgánom Partnera  s úradne osvedčeným podpisom.
3.13.    Partner sa zaväzuje z dôvodu úhrady ceny alebo jej časti za poskytnuté služby alebo tovar Produktom „VAŠA Slovensko“ akýmkoľvek spôsobom neznevýhodňovať Držiteľa v porovnaní  s iným zákazníkom Partnera. Partner sa najmä zaväzuje:
  • neúčtovať Držiteľovi žiadny poplatok, respektíve nepožadovať od Držiteľa zaplatenie akejkoľvek platby v súvislosti s úhradou ceny alebo jej časti za poskytované služby alebo tovar,
  • neúčtovať Držiteľovi zvýšenie ceny, respektíve zvýšenú cenu za poskytovanie služby alebo tovaru v prípade úhrady niektorým Produktom „VAŠA Slovensko“,
  • bez obmedzenia prijímať Produkt „VAŠA Slovensko“ na úhradu ceny za poskytnutie tovaru alebo služby Partnera.
3.14.    Partner je povinný umožniť „VAŠA Slovensko“, respektíve ním poverenej osobe registráciu každého POS terminálu prevádzkovaného v Prevádzke, a to vykonaním potrebných úkonov. Partner je povinný v prípade akejkoľvek poruchy POS terminálu bezodkladne informovať o uvedenej skutočnosti subjekt oprávnený na servisnú činnosť POS terminálu.
3.15.    Partner je povinný zabezpečiť počas účinnosti Zmluvy v prípade akceptácie Produktu E-stravný lístok  v každej svojej Prevádzke nepretržite prevádzkyschopný minimálne jeden POS terminál. V prípade, že Partner nebude schopný plniť uvedený záväzok z objektívnych skutočností, Partner je povinný bezodkladne vykonať všetky úkony potrebné na odstránenie, respektíve prekonanie takýchto objektívnych skutočností a na plnenie uvedeného záväzku.
3.16.    Partner je oprávnený odmietnuť prijatie Produktu na úhradu ceny alebo jej časti za poskytnutie tovaru alebo služby v prípade, ak je Produkt neplatný, zjavne pozmeňovaný a falšovaný alebo s ním bolo zjavne neoprávnene nakladané. Partner je oprávnený požiadať o podpísanie potvrdenia o úhrade ceny alebo jej časti za poskytnutý tovar alebo služby a Držiteľ je povinný uvedené potvrdenie podpísať.
3.17.    V prípade sťažnosti Držiteľa na viacnásobné uhradenie tej istej ceny prostredníctvom Karty je Partner povinný preukázať „VAŠA Slovensko“ na požiadanie poskytnutie tovaru alebo služby ku každej z namietaných cien. V opačnom prípade je Partner povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene účtovanej sume za tovar alebo službu uhradiť „VAŠA Slovensko“.
3.18.    Partner vyúčtuje Produkty „VAŠA Slovensko“, ktoré sú v listinnej podobe na tlačive „Vyúčtovanie lístkov“. Partner je povinný tlačivo vyplniť dvojmo a spolu s Produktmi určenými na vyúčtovanie doručiť osobne alebo poštou vo forme cenného listu „VAŠA Slovensko“.
3.19.    Partner sa zaväzuje poskytovať „VAŠA Slovensko“ za jeho službu alebo tovar Zmluvne dohodnutú odmenu, ktorá podlieha DPH.
3.20.    Partner sa zaväzuje „VAŠA Slovensko“ odovzdávať Lístky v listinnej podobe na vyúčtovanie podľa svojej potreby, najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti. Platnosť je vyznačená na všetkých Lístkoch „VAŠA Slovensko“.
3.21.    Partner súhlasí so vzájomnou kompenzáciou záväzkov a pohľadávok.
3.22.    Partner nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva, záväzky alebo pohľadávky vyplývajúce alebo vzniknuté zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho oznámenia „VAŠA Slovensko“.
IV.    Prijímanie Lístkov ako Produktov „VAŠA Slovensko“ (v listinnej podobe)
4.1.    Partner je povinný prijať od Držiteľa Lístok na úhradu ceny alebo jej časti, ak sa na prijímanie predložených Lístkov zmluvne zaviazal. Partner je povinný Nominálnu hodnotu Produktu započítať za cenu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby.
4.2.    Partner nie je oprávnený poskytovať Držiteľovi za predložený Lístok peňažné plnenie, a to ani v prípade, ak cena dodaného tovaru alebo poskytnutej služby je nižšia ako Hodnota Lístka.
4.3.    Partner je oprávnený prijať od Držiteľa Lístka len platný Lístok. Lístok nie je platný najmä v prípade, ak sa nezhoduje so vzorom Lístka oznámeným „VAŠA Slovensko“, neobsahuje všetky ochranné prvky, má poškodený čiarový kód, vyznačená platnosť uplynula alebo je Produkt neplatný.
4.4.    Cena tovaru a služby musí zodpovedať Nominálnej hodnote Lístka alebo môže byť vyššia, ako je Nominálna hodnota Lístka. V prípade, že bude cena dodaného tovaru alebo služby nižšia, ako je Nominálna hodnota Lístka, Držiteľ nemá právo na vrátenie rozdielu ceny dodaného tovaru alebo poskytnutej služby a Nominálnej hodnoty Lístka. V prípade, že bude cena dodaného tovaru alebo služby vyššia, ako je Nominálna hodnota Lístka, Držiteľ je povinný sumu prevyšujúcu Nominálnu hodnotu Lístka doplatiť inou formou.
V.    Preplatenie Lístkov ako Produktov„VAŠA Slovensko“ (v listinnej podobe)
5.1.    „VAŠA Slovensko“ preplatí zmluvnému Partnerovi na účet hodnotu odovzdaných Lístkov v súlade so zmluvnými podmienkami po predložení Lístkov na preplatenie a realizácii kontroly zo strany „VAŠA Slovensko“ ohľadne druhu, hodnoty a emisie Lístkov.
5.2.    Partner je povinný spolu s Lístkami predkladanými na preplatenie predložiť Vyúčtovanie lístkov. Vzor vyúčtovania lístkov je uverejnený na www.vasa-slovensko.sk
5.3.    Lístky môžu byť predložené na preplatenie niektorým z týchto spôsobov:
•    osobným odovzdaním Lístkov na pobočke „VAŠA Slovensko“, pričom pracovníci „VAŠA Slovensko“ zabezpečia doručenie na centrálu,
•    odovzdaním Lístkov na centrále „VAŠA Slovensko“ v Bratislave,
•    doručením Lístkov kuriérom alebo poštou na centrálu „VAŠA Slovensko“ v Bratislave.
5.4.    V prípade, že si Partner zašle Lístky na preplatenie „VAŠA Slovensko“ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom inej osoby povinnej doručiť zásielku inou formou ako formou cenného listu, Partner zodpovedá za stratu alebo poškodenie jej časti.
5.5.    „VAŠA Slovensko“ je povinná prevziať od Slovenskej pošty alebo od inej osoby povinnej doručiť zásielku inou formou ako formou cenného listu len zásielku, ktorá bude neporušená a nepoškodená, pričom „VAŠA Slovensko“ v takomto prípade nezodpovedá za omeškanie preplatenia Lístkov spôsobené neprevzatím a vrátením porušenej alebo poškodenej zásielky.
5.6.    Predloženie Lístkov na preplatenie nastáva v závislosti od spôsobu predloženia Lístkov na preplatenie:
•    okamihom prevzatia Lístkov od Partnera v prípade osobného odovzdania Lístkov na preplatenie Partnerom v sídle spoločnosti „VAŠA Slovensko“,
•    okamihom doručenia neporušenej a nepoškodenej zásielky Lístkov do sídla spoločnosti „VAŠA Slovensko“ v prípade zaslania Lístkov na preplatenie Slovenskou poštou alebo prostredníctvom inej osoby povinnej doručiť zásielku inou formou ako formou cenného listu.
5.7.    Na určenie celkovej hodnoty Lístkov predložených Partnerom „VAŠA Slovensko“ na preplatenie je rozhodné vyčíslenie celkovej hodnoty Lístkov vykonané v sídle spoločnosti „VAŠA Slovensko“.
„VAŠA Slovensko“ nezodpovedá za rozdiel medzi vyčíslením celkovej hodnoty Lístkov vykonaným
„VAŠA Slovensko“ a vyčíslením celkovej hodnoty Lístkov vykonaným Partnerom a uvedeným vo Vyúčtovaní lístkov.
5.8.    Preplácaná hodnota Lístkov bude určená tak, že sa od celkovej hodnoty Lístkov odpočíta suma odmeny „VAŠA Slovensko“ za sprostredkovanie tovaru alebo poskytnutia služby a poplatkov v zmysle Cenníka za Lístky predložené Partnerom na preplatenie, čím dôjde pred úhradou sumy za Lístky predložené Partnerom na preplatenie k započítaniu pohľadávky Partnera voči „VAŠA Slovensko“. „VAŠA Slovensko“ nemusí vykonanie uvedeného započítania vzájomných pohľadávok a záväzkov Partnera a „VAŠA Slovensko“ osobitne oznamovať Partnerovi.
5.9.    V závislosti od požiadavky Partnera uvedenej vo Vyúčtovaní lístkov „VAŠA Slovensko“ preplatí Partnerovi Lístky predložené na preplatenie niektorým z týchto spôsobov:
•    uhradenie Štandardným bankovým prevodom so splatnosťou 7 pracovných dní od odovzdania Lístkov,
•    uhradenie Zrýchleným bankovým prevodom so splatnosťou 1 pracovný deň od odovzdania Lístkov,
•    uhradenie Expresnou platbou s úhradou v deň odovzdania Lístkov na preplatenie.
5.10.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje preplatiť Partnerovi Lístky predložené na preplatenie po ich platnosti, pokiaľ budú splnené ostatné podmienky na ich preplatenie v zmysle Zmluvy a Lístky budú predložené na preplatenie po uplynutí lehoty ich platnosti, najneskôr však 31. kalendárny deň po uplynutí ich platnosti.
5.11.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje v zmysle podmienok Zmluvy preplatiť Partnerovi Lístky predložené na preplatenie po zániku účinnosti Zmluvy, pokiaľ budú splnené ostatné podmienky na ich preplatenie v zmysle Zmluvy a Lístky budú predložené na preplatenie najneskôr do 7 dní odo dňa zániku účinnosti Zmluvy.
5.12.    „VAŠA Slovensko“ nie je povinná preplatiť Partnerovi Lístky, v prípade ktorých je podozrenie ohľadom ich pôvodu alebo použitia v protiprávnej činnosti, najmä pokiaľ Partner predloží na preplatenie Lístky odcudzené „VAŠA Slovensko“ alebo tretej osobe.
5.13.    Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru, respektíve elektronickú faktúru obsahujúcu vyúčtovanie celkovej hodnoty Lístkov, odmeny za sprostredkovanie dodania tovaru alebo poskytnutia služby a poplatkov v zmysle Cenníka-P, náhrady škody, zmluvnej pokuty a preplácanej hodnoty Lístkov vystaví „VAŠA Slovensko“ a doručí ju Partnerovi v lehote do 7 dní odo dňa vystavenia.
5.14.    Partner podpisom Zmluvy, respektíve predložením Vyúčtovania lístkov na preplatenie a uvedením svojej e-mailovej adresy dáva súhlas na vydávanie a doručovanie elektronickej faktúry vystavovanou
„VAŠA Slovensko“ v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
VI.    Registrácia POS terminálu Partnera
6.1.    Partner je povinný umožniť „VAŠA Slovensko“, respektíve ním poverenej osobe, registráciu každého POS terminálu umiestneného v Prevádzke, a to na účel vykonania potrebných úkonov. Zároveň umožní vo svojej Prevádzke nainštalovať na každý POS terminál príslušný softvér, ktorý slúži na prijímanie Kariet „VAŠA stravovacia karta“.
6.2.    Predchádzajúca povinnosť sa týka aj spustenia prevádzky nového POS terminálu v Prevádzke Partnera.
VII.    Prijímanie VAŠA Stravovacia karta (Karta)
7.1.    V prípade úhrady stravovania alebo nákupu tovaru, prípadne jej časti Držiteľom Karty Držiteľ Kartu priloží alebo vloží do čítacieho zariadenia POS terminálu. Na základe uvedeného priloženia alebo vloženia Karty do POS terminálu nadviaže Prevádzka komunikáciu s Platobným centrom „VAŠA Slovensko“ a požiada o autorizáciu úhrady požadovanej ceny. V prípade neúspešného spojenia s Platobným centrom prostredníctvom POS terminálu Prevádzky nie je Partner oprávnený prijať od Držiteľa úhradu ceny alebo jej časti za poskytnutie tovaru alebo služby. V takomto prípade „VAŠA Slovensko“ nie je povinná uhradiť Partnerovi preplácanú sumu a Partner znáša vzniknutú škodu v celom rozsahu sám.
7.2.    Partner je oprávnený odmietnuť prijatie Karty na úhradu ceny alebo jej časti za poskytnutie tovaru alebo služby v prípade, ak je Karta neplatná, zjavne pozmeňovaná a falšovaná alebo s ňou bolo zjavne neoprávnene nakladané. Partner je oprávnený požiadať o podpísanie potvrdenia o úhrade ceny alebo jej časti za poskytnutý tovar alebo služby a Držiteľ je povinný uvedené potvrdenie podpísať.
VIII.    Platobné a zúčtovacie podmienky VAŠA Stravovacia karta (Karta)
8.1.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje zabezpečiť úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté Stravovanie zaplatené Kartou, a to v lehote 3 pracovných dní odo dňa prijatia E-stravného lístka.
8.2.    „VAŠA Slovensko“ zabezpečí uhradenie sumy v zmysle bodu 8.1. Partnerovi bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu uvedeného Partnerom v Zmluve.
8.3.    „VAŠA Slovensko“ nie je povinná zabezpečiť úhradu sumy podľa bodu 8.1 v prípade, ak Partner po predložení Karty nesplnil, respektíve porušil ktorúkoľvek z jeho povinností alebo záväzkov v zmysle článku VII. týchto VOP-P, t. j. prijímania „VAŠA Stravovacia karta“.
8.4.    „VAŠA Slovensko“ splní svoju povinnosť podľa bodu 8.1 tretím dňom, v ktorom bude suma odpísaná z bankového účtu „VAŠA Slovensko“.
8.5.    V prípade akejkoľvek oprávnenej reklamácie škody poskytnutého Stravovania Držiteľom v prevádzke Partnera a oprávneného uplatnenia nároku Držiteľa voči Partnerovi na vrátenie zaplatenej ceny poskytnutého Stravovania je Partner povinný potrebným úkonom prostredníctvom POS terminálu zabezpečiť opätovnú asociáciu hodnoty zodpovedajúcej cene, respektíve jej časti poskytnutého Stravovania zaplatenej Kartou späť ku Karte, ktorou bola uvedená suma zaplatená, prípadne ku Karte, ktorá nahrádza uvedenú Kartu.
8.6.    Akékoľvek poplatky, odmeny či iné sumy účtované treťou osobou v súvislosti so zaobstaraním, inštaláciou, prevádzkou, údržbou, opravou alebo používaním POS terminálu, ako aj akékoľvek poplatky účtované treťou osobou za vykonanie úhrady sumy predstavujúcej cenu alebo jej časť poskytnutého Stravovania uhradenej Partnerovi Kartou znáša v celom rozsahu Partner na vlastné náklady a nemá právo na ich náhradu voči „VAŠA Slovensko“.
IX.    Odmena „VAŠA Slovensko“ a poplatky
9.1.    Výška odmeny „VAŠA Slovensko“ za sprostredkovanie dodania tovaru alebo poskytnutia služby Držiteľovi, druhy a výšky poplatkov, ako aj splatnosť odmeny za sprostredkovanie dodania tovaru alebo poskytnutia služby a poplatkov sú uvedené v Cenníku-P. Cenník-P tvorí prílohu č. 1 VOP-P a je neoddeliteľnou súčasťou VOP-P.
9.2.    Odmena sa stane splatnou v okamihu prijatia Produktu Partnerom na úhradu ceny alebo jej časti za službu alebo tovar poskytnutý Partnerom Držiteľovi.
9.3.    „VAŠA Slovensko“ vyhotoví súhrnnú faktúru obsahujúcu vyúčtovanie všetkých odmien a poplatkov, na ktoré vznikol „VAŠA Slovensko“ nárok v danom sledovanom období najneskôr 7 dní po ukončení sledovaného obdobia.
9.4.    Partner podpisom Zmluvy a oboznámením „VAŠA Slovensko“ so svojou e-mailovou adresou potvrdzuje svoj súhlas s vydávaním a doručovaním elektronickej faktúry vyhotovovanej „VAŠA Slovensko“ v zmysle príslušných všeobecne závažných právnych predpisov v prípade rozhodnutia
„VAŠA Slovensko“ o vyhotovovaní a doručení elektronickej faktúry pre Partnera.
X.    Zmluvné pokuty a náhrada škody
10.1.    Pre prípad, ak Partner poruší povinnosti uvedené v bode 3.2, 3.3, 3.8 a 3.10 článku III. týchto VOP-P, „VAŠA Slovensko“ a Partner si dohodli zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jedno porušenie uvedenej povinnosti. Na vylúčenie pochybnosti, ak Partner neoznámi potrebné údaje týkajúce sa viacerých svojich Prevádzok, počet porušení uvedenej povinnosti je v tomto prípade totožný s počtom Prevádzok Partnera, o ktorých neoznámi potrebný údaj. Každým samostatným porušením je aj opakované porušenie uvedenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná v prvý deň porušenia predmetnej povinnosti Partnerom.
10.2.    Vznikom povinnosti Partnera uhradiť „VAŠA Slovensko“ zmluvnú pokutu v zmysle ustanovenia tohto článku nie je dotknutý nárok „VAŠA Slovensko“ na náhradu škody vzniknutú porušením, respektíve nesplnením povinnosti Partnera, na ktorej porušenie, respektíve nesplnenie sa vzťahuje zmluvná pokuta. „VAŠA Slovensko“ má nárok na náhradu škody aj vo výške presahujúcej sumu zmluvnej pokuty.
XI.    Reklamácia
11.1.    Reklamáciu môže Partner uplatniť písomne a zaslať ju alebo osobne doručiť na prešetrenie do sídla „VAŠA Slovensko“ alebo na vybranú pobočku „VAŠA Slovensko“.
11.2.    „VAŠA Slovensko“ je povinná riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní od jej doručenia a v tejto lehote aj o výsledku prešetrenia reklamácie Partnera písomne informovať.
11.3.    Partner berie na vedomie a súhlasí, že „VAŠA Slovensko“ nenesie zodpovednosť za kvalitu poskytnutých služieb a tovaru v jeho zariadeniach. Túto zodpovednosť nesú Partneri ako prevádzkovatelia zariadení.
11.4.    Reklamácia v prípade stravovania formou E-stravného lístka je upravená v bode 8.5 týchto VOP-P.
XII.    Trvanie a zánik Zmluvy
12.1.    Zmluva sa uzatvára na čas neurčitý.
12.2.    Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, a to na základe dohody obidvoch zmluvných strán.
12.3.    Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
12.4.    Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj čiastočne len ohľadom niektorého Produktu. V takom prípade v písomnej výpovedi Zmluvy musí byť uvedený názov Produktu, ohľadom ktorého zmluvná strana čiastočne vypovedá Zmluvu. To znamená, že táto časť Zmluvy zaniká, avšak ustanovenia Zmluvy a jej príloh ďalej platia a uplatňujú sa na zmluvný vzťah Partnera a „VAŠA Slovensko“ založený Zmluvou bez akýchkoľvek zmien ohľadom Produktov, ktorých sa čiastočná výpoveď od Zmluvy týka.
12.5.    Zánikom účinnosti Zmluvy nezanikajú práva, záväzky a pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy pred dňom zániku účinnosti Zmluvy a taktiež nestrácajú účinnosť ustanovenia Zmluvy alebo jej príloh, z ktorých obsahu alebo účelu je zrejmé, že majú byť účinné i po skončení Zmluvy.
XIII.    Doručovanie písomností
13.1.    „VAŠA Slovensko“ bude doručovať písomnú korešpondenciu vrátane faktúr na adresu uvedenú Partnerom v Zmluve. Ak korešpondenčná adresa uvedená nie je, bude „VAŠA Slovensko“ doručovať písomnú korešpondenciu do sídla Partnera. V prípade, že dôjde k zmene adresy, na ktorú sa doručuje, a Partner túto zmenu nenahlási „VAŠA Slovensko“, zmluvné strany sa dohodli, že za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorá nebola Partnerom prevzatá a bola z takto určenej adresy Partnera vrátená späť „VAŠA Slovensko“.
13.2.    Spôsob doručovania písomností sa nevzťahuje na doručovanie elektronických faktúr. Doručovanie elektronických faktúr sa riadi ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
XIV.    Ochrana a spracovanie osobných údajov
14.1.    „VAŠA Slovensko“ je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“) oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Partnera a/alebo súvisiace s Partnerom, ktorými sú:
•    obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Partnera, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Partnera,
•    telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Partnera, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Partnera oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy,
•    údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy (vrátane záznamov telefonických hovorov podľa článku XIV. Týchto VOP-P). Osoby oprávnené konať v mene Partnera a osoby a zamestnanci oprávnení vykonávať v mene Partnera činnosti podľa Zmluvy sa považujú za Dotknuté osoby.
14.2.    Partner berie na vedomie, že „VAŠA Slovensko“ je oprávnená získavať a spracúvať údaje podľa bodu 14.1 aj bez súhlasu Partnera/Dotknutých osôb, k čomu Partner/Dotknutá osoba podpísaním Zmluvy udeľuje(ú) súhlas.
14.3.    „VAŠA Slovensko“ bude spracúvať údaje podľa bodu 14.1 v nevyhnutnom rozsahu na účely
•    uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia,
•    fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok,
•    poskytovania  starostlivosti  o  Partnera  vrátane  vybavovania  sťažností  a  reklamácií a zodpovedania otázok Partnera alebo osoby konajúcej v mene Partnera, prípadne
•    na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.
14.4.    „VAŠA Slovensko“ je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu spracúvať a uchovávať osobné údaje podľa bodu 14.1 počas platnosti a účinnosti Zmluvy, ako aj po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej možno vymáhať záväzky, ktoré mohli Zmluvným stranám vzniknúť v súvislosti so Zmluvou. Lehota podľa predchádzajúcej vety nie je kratšia ako päť (5) rokov po skončení Zmluvy.
14.5.    „VAŠA Slovensko“ je ďalej oprávnená spracúvať kontaktné údaje Partnera a/alebo Dotknutej osoby (napr. telefónne číslo, faxové číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu elektronickej pošty, meno a priezvisko Partnera a/alebo Dotknutých osôb) vrátane ich vedenia v informačných systémoch na účel kontaktovania Partnera a/alebo Dotknutej osoby v rámci priameho marketingu svojich Produktov a/alebo poskytovaných služieb, a to formou písomnej korešpondencie, ako aj elektronickej pošty,  s čím Partner vyslovuje svoj súhlas. Pod elektronickou poštou sa na účely tohto článku rozumie textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne (napr. e-mail, SMS alebo MMS správa a pod.). Osobné údaje podľa tohto bodu je „VAŠA Slovensko“ oprávnená spracúvať počas trvania Zmluvy a jeden rok po jej skončení, Partner a/alebo Dotknutá osoba má však právo voči spracúvaniu podľa tohto bodu namietať alebo ho odmietnuť, a to písomným oznámením doručeným „VAŠA Slovensko“.
14.6.    „VAŠA Slovensko“ bezodkladne zlikviduje osobné údaje po uplynutí lehoty, počas ktorej osobné údaje podľa článku XIV. VOP-P oprávnene spracúvala.
14.7.    „VAŠA Slovensko“ je oprávnená v súlade s § 5 zákona o ochrane osobných údajov poveriť na základe písomnej zmluvy alebo poverenia spracúvaním osobných údajov podľa bodu 14.1 inú právnickú alebo fyzickú osobu, tzv. sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa oznamuje Partnerovi a/alebo Dotknutým osobám uverejnením údajov sprostredkovateľa na webovej stránke „VAŠA Slovensko“.
14.8.    Partner sa zaväzuje dodržať ustanovenia a záväzky, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov, pričom Dotknuté osoby bude informovať o spracúvaní ich osobných údajov zo strany „VAŠA Slovensko“, pokiaľ ich „VAŠA Slovensko“ sprístupní v nadväznosti na uzavretie a/ alebo plnenie Zmluvy a poučí ich o právach a povinnostiach, ktoré im v tejto súvislosti poskytuje zákon o ochrane osobných údajov. Partner súčasne vyhlasuje a zaväzuje sa, že na sprístupnenie osobných údajov Dotknutých osôb v nadväznosti na uzavretie a/alebo plnenie Zmluvy mu Dotknuté osoby udelili súhlas spĺňajúci náležitosti zákona o ochrane osobných údajov, ktorý zahŕňa aj rozsah, účel a spôsob spracovania osobných údajov vykonávaný „VAŠA Slovensko“ podľa bodu 14.1.
XV.    Telefonické hovory
15.1.    Partner je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách „VAŠA Slovensko“ môžu byť zaznamenávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté osoby.
15.2.    „VAŠA Slovensko“ sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Partner a/alebo Dotknutá osoba na úvod hovoru upozornená, pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku „VAŠA Slovensko“ sa vzťahujú ustanovenia bodu 14.1.
XVI.    Záverečné ustanovenia

Tieto VOP-P nadobúdajú platnosť a účinnosť od 13. 6. 2016. Platné VOP-P sú zverejnené na www.vasa-slovensko.sk.

Všeobecné obchodné podmienky – Partner

Cenník – P (platný od 13. 6. 2016)