Aktuálne zákony a legislatíva pre SZČO 2016

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Aktuálne zákony a legislatíva pre SZČO 2016

szčo

Sumy stravného od 1. decembra 2016

 

1.12.2016 nadobudlo účinnosť nové Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 309/2016 Z. z., podľa ktorého sú sumy stravného pre pracovné cesty nasledovné:

 

    • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty: 4,50 €
    • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty: 6,70 €
    • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty: 10,30 €

 

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v určenom časovom pásme. Minimálna nominálna hodnota stravného lístku je teda 3,38 €.

 

Znížte si základ dane o 4,50 € za každý odpracovaný deň

Pre SZČO táto možnosť vyplýva z novely zákona o dani z príjmov a Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sume stravného.
Zákon o dani z príjmov

Ako daňový výdavok možno uplatniť:

“Stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e).”

Využite túto zákonnú možnosť a objednajte si najvýhodnejšiu nominálnu hodnotu (4,50 €) stravných lístkov pre živnostníkov.

Vydávanie hotovosti zo stravných lístkov

V poslednom období sa v médiách často rieši otázka, prečo sa nevydáva zo stravných lístkov. Asociácia Emitentov Stravovacích Poukážok (ďalej len AESP), ktorej je VAŠA Slovensko členom, zastáva jednoznačné stanovisko, že vydávanie hotovosti zo stravovacích poukážok nie je v súlade s platnou legislatívou. AESP sa v tejto otázke obrátila aj na daňový úrad s požiadavkou o zaslanie jednoznačného výkladu.

Zabezpečenie stravovania zamestnávateľom a poskytovanie stravných lístkov zamestnancom sú definované v § 152 Zákonníka práce, v ktorom sú zároveň stanovené podmienky ich poskytnutia a použitia (stravný lístok nie je platidlo, ale poukážka na jedno teplé jedlo vrátane vhodného nápoja). Pri posúdení stravných lístkov treba vychádzať z definície stravných lístkov najmä z Obchodného zákonníka, ako aj Zákona o platobných službách, ktorý stanovuje, že stravný lístok sa nepovažuje za platobnú službu, teda nie je platidlom.

Pretože je stravný lístok viazaný výlučne na zabezpečenie stravovania zamestnancov, je jeho poskytnutie zamestnancom oslobodené od dane v zmysle zákona o dani z príjmov.

Ak by bolo možné vydávať finančné prostriedky zo stravných lístkov, bolo by spochybnené samotné poskytnutie príspevku na stravovanie zamestnávateľom od počiatku a tento príspevok by bol zamestnancovi zdanený a podliehal by odvodom.

Prečítajte si stanovisko Slovenskej komory daňových poradcov k uvedenej téme.